Biltvätt, båttvätt och bekämpningsmedel

Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. Genom att känna till olika märkningar kan du undvika de värsta kemikalierna.

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kävlinge kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer miljöenheten att kontrollera följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.
  • Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Biltvätt

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan eller garageuppfarten, vilket innebär att stora mängder svårnedbrytbara ämnen når våra vattendrag och hav.

Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs. Med fultvätt menas att tvätta bilen på ett sådant sätt att tvättvattnet rinner till en dagvattenbrunn, den med galler, och därmed orenat rakt ut i naturen.

En stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav till följd av att bilen tvättas på fel plats. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön. Svanen har siffror som visar att de över 30 miljoner biltvättar som görs ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.

Genom att alltid välja biltvätten, maskin eller gör det själv-hall, kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten. Undvik också att avfetta bilen medan du köar till biltvätten, all den smutsen rinner till gatubrunnen och orenad ut i naturen.

Låt inte din bils tvättvatten bli barnens badvatten!

Bilvårdsprodukter

I tvättanläggningar där du själv får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ, vilket finns för exempelvis schampo, avfettning, bilvax med mera. Idag finns det miljöanpassade alternativ som är lika effektiva som de vanliga produkterna. De miljömärkta produkterna bryts ned lättare och snabbare. En sökbar lista över miljömärkta bilvårdsprodukter och bilvårdsanläggningar hittar du på Svanens webbplats Länk till annan webbplats..

Har du inte tillgång till en biltvätt kan du tvätta bilen på gräs eller grus och använda miljömärkta tvättkemikalier.

Båttvätt

De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor och målas därför ofta med giftiga båtbottenfärger. Färgen är sammansatt på ett sätt så att den under en längre tid avger giftiga komponenter som hindrar att till exempel havstulpaner sätter sig på båten. Problemet med båtbottenfärger är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet.

Småbåtshamnar är havets barnkammare

Småbåtshamnar anläggs ofta i grunda och skyddade vikar. Samma vatten är också havets barnkammare för många fiskarter och smådjur, som i sin tur är mat för fåglar och större fiskar. Livet i havet är starkt beroende av livet längs med kusterna. Sedimentundersökningar har visat att halterna av farliga ämnen från båtbottenfärger ökar under säsongen i småbåtshamnar. Därför finns det även skäl att tro att samma sak sker i våra naturhamnar.

Finns det miljövänliga båtbottenfärger?

Alla båtbottenfärger är mer eller mindre skadliga för miljön. Att en färg är godkänd betyder inte att den är giftfri. Det finns också färger som verkar genom att lossna från skrovet och därmed ta med sig påväxten. Tyvärr har studier visat att många av dessa är lika giftiga som de läckande färgerna.

Gifter i båtbottenfärger

Båtbottenfärger kan innehålla ämnen som till exempel koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. Växter och alger omvandlar solljus och syresätter vattnet till övriga levande organismer, som fiskar, kräftor och andra vattenlevande djur. Problemet med dessa ämnen är att de stör växterna i detta viktiga arbete.

Koppar finns i de flesta båtbottenfärger. Kopparhalter upp till 4 mikrogram har uppmätts i hamnar och detta räcker för att störa fiskens fortplantning samt hämma tillväxten av tång, alger och musslor.

Ingenting försvinner, allt finns kvar

TBT (tributyltenn) är ett extremt giftigt ämne, som idag är förbjudet i all båtbottenfärg, även inom sjöfarten. TBT har bland annat visat sig orsaka könsbyte hos snäckor. Sedan 1989 har ämnet varit förbjudet i båtbottenfärger för fritidsbåtar. Men idag hittas fortfarande höga halter i sedimenten i småbåtshamnar. TBT bryts ned mycket långsamt och båtar som en gång i tiden målades med TBT läcker fortfarande ut det farliga ämnet.

Båtbottenfärger och framtiden

Reglerna för båtbottenfärger har skärpts allt mer under de senaste åren. Forskningen har resulterat i nya metoder där påväxten hålls borta med hjälp av till exempel enzymer eller genom att bilda en syrefri yta runt båtskrovet, som ska hålla havstulpaner och grönslick borta.

Bekämpningsmedel

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Bekämpningsmedel är framtagna för att bli av med oönskade djur, växter eller mikroorganismer. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Hushållen använder stora mängder

De bekämpningsmedel som används mest är ogräsmedel. I hemträdgårdar och på tomtmark finns ingen anledning att använda kemiska ogräsmedel. Ändå står de privata hushållen för en stor del av användningen. År 2014 använde hushållen 604 ton ogräsmedel, att jämföra med lantbruket som använde 1410 ton. Rester av kemiska bekämpningsmedel går att hitta i nästan i alla vattendrag i Skåne och även i många dricksvattenbrunnar.

Om du tänker använda bekämpningsmedel, var då noga med att följa informationen på förpackningen. Bekämpa inte när det är risk för regn, då medlet sköljs bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor till exempel grus, plattor eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras. Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens miljöstationer för farligt avfall.

Det finns alltid en risk att barn eller husdjur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt.

Godkända bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Som privatperson får du bara använda godkända bekämpningsmedel som tillhör klass 3.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?