Rökfria miljöer

Tobakslagen innebär att det är förbjudet att röka på många allmänna platser, även utomhus, och att den som vill sälja tobak måste ha tillstånd att göra det. Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Tobakslagen innebär bland annat:

  • Rökförbudet utökas till att gälla flera allmänna platser utomhus
  • Rökförbudet utökas till att gälla fler typer av produkter, exempelvis e-cigaretter och vattenpipa
  • Det kommer att krävas tillstånd för att få sälja tobak

Riksdagen har beslutat om den nya tobakslagen. Genom att införa fler rökfria miljöer hoppas man att rökningen - och därmed risken för tobaksrelaterade sjukdomar - ska minska, såsom den gjorde när rökfria miljöer inomhus infördes. Lagstiftaren hoppas också att tillgängligheten till allmänna platser ska öka för personer som är känsliga för rök, exempelvis barn.

Produkter som omfattas av lagen:

  • Cigaretter, cigarrer, piptobak och rulltobak
  • Vattenpipor, både med tobak och örtprodukter för rökning
  • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare, även de som inte innehåller nikotin

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet har blivit tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Här är det förbjudet att röka

Skolor, förskolor och vårdinrättningar

Rökning är sedan 1994 förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detsamma gäller på skolgårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är även i fortsättningen förbjuden inom dessa områden.

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. För skolor som saknar skolgård innebär det att åtminstone den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande, omfattas av rökförbudet. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. På en skola innebär det att det är rektorn som är ytterst ansvarig.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymme som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén.

Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Lekplatser

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Allmänna lekplatser är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och kommunen är ansvarig för rökförbudet där. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då den som ansvarar för lekplatsen, som också ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

Restauranger och caféer

Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Idrottsanläggningar och arenor

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

I anslutning till kollektivtrafik

Från den 1 juli 2019 är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Allmänna lekplatser är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och kommunen är ansvarig för rökförbudet där. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då den som ansvarar för lekplatsen, som också ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?