Brandskydd, räddningstjänst farlig verksamhet och sotning

Kävlinge kommun ingår sedan år 2006 i Räddningstjänsten Syd, som är ett förbund med fem kommuner.

Pågående skogsbrand med rökutveckling och eld.

Aktuell brandriskprognos

Brandriskprognosen uppdateras veckovis av Räddningstjänsten Syd.

Vad kan du som kommuninvånare göra, vem fattar beslut om eldningsförbud och vad innebär de olika brandriskvärdena? Läs mer under "Detta gäller vid eldningsförbud".

Observera! Vid utfärdande av eldningsförbud, hävs förbudet i regel först efter det att brandriskindex varit längre än tre dagar i rad.

Farlig verksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor är det Kävlinge kommuns skyldighet att informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen, i enlighet med Sevesodirektivet.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sevesodirektivet

Inom Sevesodirektivet finns två olika kravnivåer:

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen, hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Sevesoklassade företag i Kävlinge kommun

Barsebäck Kraft AB är ett sevesoklassat företag, enligt den lägre kravnivån, i Kävlinge kommun.

Adress: Barsebäck Kraft AB, Kraftverksvägen 150, 246 57 Barsebäck.

I anläggningen sker kraftproduktion i gasturbiner för elförsörjning, så kallad störningsreserv.

Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor, i huvudsak olja för reservdrift av gasturbinerna.

Denna olja, Eldningsolja 1, är miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.

 • Varning - detta gör du vid fara: Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du utomhuslarmet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Du ska då gå:
  • Gå inomhus
  • Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV, där du får mer information.

Mer information om Barsebäck Kraft AB hittar ni på Räddningstjänsten Syds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn av farlig verksamhet och Sevesolagen

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen. Ofta sker detta tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen.

Länsstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en lista över de besökta anläggningarna.

Detta gäller vid eldningsförbud

12 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommuner och länsstyrelser har rätt att meddela föreskrifter om eldningsförbud.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Brandriskprognoser och beslut om eldningsförbud

Under perioden april till september månad ger Räddningstjänsten Syd varje vecka brandprognoser till förbundets fem kommuner om aktuellt brandriskindex för respektive kommun. Indexvärdet består av fyra nivåer som beskriver risken för brandspridning i samband med eldning.

Räddningstjänsten Syd har inte själva mandat att fatta beslut om eldningsförbud för en kommun, utan ger endast kommunen rekommendationer. Kävlinge kommun fattar ett beslut utifrån lämnade rekommendationer från räddningstjänsten.

Om brandriskindex ligger på 5E under tre dagar förslås alltid beslut av kommunen om eldningsförbud.

Beslut om eldningsförbud kommuniceras på webbplatsen och på Kävlinge kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mycket stor brandrisk - brandriskindex 5E

Nedanstående är inte tillåtet vid mycket stor brandrisk och eldningsförbud.

Gemensamma ytor och allmänna platser utomhus
Elda, grilla på kommunens grillplatser, använda engångsgrillar att laga mat, bränna med kol/ris/grenar/gräs, använda fyrverkerier eller pyroteknik, gasolbrännare, spritbrännare.

På din egen tomt
Använda vedeldad badtunna, ogräsbrännare, elda trädgårdsavfall, använda så kallade eldkorgar.

Om du har en egen tomt med sten, grus eller annan icke lättantändligt underlag så får du grilla med kol/briketter/gas om grillen står stabilt på ben eller stativ, på säkert avstånd från allt som kan brinna och du har tillgång till vatten eller annan släckning.

Stor brandrisk - brandriskindex 4 och 5

Nedanstående är inte tillåtet vid stor brandrisk och eldningsförbud.

Gemensamma ytor och allmänna platser utomhus

Använda engångsgrill, använda "hemmagrill" utanför din egen tomt, bygga egna grillplatser av sten eller stockar, använda fyrverkerier eller pyroteknik, använda ved att elda med på allmänna grillplatser.

Du får lov att använda av kommunen iordningställda grillplatser inom om du eldar med kol eller briketter.

På din egen tomt

Använda vedeldad badtunna, ogräsbrännare, elda trädgårdsavfall, använda så kallade eldkorgar.

Om du har en egen tomt med sten, grus eller annan icke lättantändligt underlag så får du grilla med kol/briketter/gas om grillen står stabilt på ben eller stativ, på säkert avstånd från allt som kan brinna och du har tillgång till vatten eller annan släckning.

Elda eller bränna trädgårdsavfall

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Ny lag kring eldning av trädgårdsavfall från 1 januari 2024

Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre.

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

 • kompostera avfallet i din trädgård
 • lämna det till återvinningscentralen
 • beställa hämtning av trädgårdsavfallet

Enligt 3 kapitlet, 1§ Avfallsförordning (2020:614)

Dispens för eldning på egen tomt 30 april 2024

Kävlinge kommun har beslutat att tillåta eldning till valborg på egen mark utan vidare dispensansökan. Vi uppmuntrar såklart till säker och giftfri eldning samt påtalar att dispensen endast gäller denna dag.

Valborgseldar

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Planera er valborgseld på allmän mark

Vid planering av valborgsmässoeld ska faktorer såsom avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas.

Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Att tänka på

 • Det kan krävas polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.
 • Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses. Den ansvarige skall se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.
 • Fastighetsägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.

Inget eldande på privata tomter av trädgårdsavfall

Sedan 1 januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall på din egen tomt. Det innebär således också bål på den egna tomten i anslutning till Valborg.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänst i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. De arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar. Räddningstjänsten i Kävlinge ingår från och med 2006 i förbundet.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten Syds uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Räddningstjänsten tar sig an bränder, drunkningar och trafikolyckor och agerar vid stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. De arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Station Kävlinge

Kommunen har också en deltidsbrandstation i Kävlinge, som är bemannad med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Personalen här har dock en annan huvudsaklig sysselsättning och rycker in vid behov.

Station Löddeköpinge

Kävlinge kommun utgör tillsammans med Eslövs kommun ett av Räddningstjänsten syds fyra distrikt. Distriktets huvudstation är belagd i Löddeköpinge, och där arbetar cirka 20 brandmän, befäl samt en distriktschef. Den operativa styrkan är bemannad med en styrkeledare samt fyra brandmän dygnet runt.

Sotning

I ”Lag (2003:778) om skydd mot olyckor” anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Varje hus i kommunen tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått in en ny anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Vem sotar i Kävlinge kommun?

Inom Kävlinge kommun ansvarar Skorstensteamet i Skåne AB för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensteamet i Skåne AB ansvarar även för tillsyn och kontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum för god säkerhet, så kallad ”Brandskyddskontroll”. Du är välkommen att höra av dig på nedan kontaktuppgifter om du har sotningsfrågor, funderingar eller önska ändra tid för besök av sotaren.

Kävlinge kommun upphandlade år 2020 ett nytt sotningsavtal, där Skorstensteamet i Skåne AB tilldelades upphandlingen med avtalstid om 2 + 2 + 2 år.

Sotningstaxa från 1 maj 2023

 • Sotning 531 kr exklusive moms per timme
 • Brandskyddskontroll 833 kr exklusive moms per timme

Kontakt sotare på Skorstensteamet i Skåne AB 

046-71 00 00 (måndag – fredag kl.7-16)
kavlingesotning@skorstensteamet.se

0768-29 23 92 Leif Karlsson
0708-97 30 71 Laszlo Farkas

Inget svar? – Lämna sms eller röstmeddelande så ringer sotaren upp senare.

Har du andra frågor gällande sotning?

Kontakta Mikael Freij, 0705-45 98 40
mikael@skorstensteamet.se

Har du byggtekniska frågor?

Kontakta kommunens Bygglovsenhet via 046-73 90 00

Synpunkter på sotningen?

Kontakta kommunens säkerhetschef via 046-73 90 00

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Information om sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och vid skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.

För mer information, se www.taksakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Väljer fastighetsägaren att få hjälp med rensning av imkanaler utav en sotare går det bra att anlita valfri sotningsfirma för detta uppdrag.

När kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar bör fristernas längd prövas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av:

 • sotbildning
 • bränsle
 • typ av anläggning
 • energibehov med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande:

Frist Tillämpningskriterier

 • 6 ggr/år avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
 • 1 år avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:

Frist Tillämpningskriterier

 • 1 år avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
 • 3 år avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Övrigt

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta:

 • undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen.
 • möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl.
 • övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Kävlinge kommun följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (MSBFS 2014:6)

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. I Kävlinge är det Skorstensteamet i Skåne AB som ska utföra denna kontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen, som kan medföra risk för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter, som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta. Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • sotbildning och beläggningar
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • temperaturförhållanden
 • tryckförhållanden och täthet, samt drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen ska få tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har angett ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.MSBFS 2014:6).

Egensotning

Lagen, och förordningen, om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att, efter inkommen och godkänd ansökan, låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan, än den kommunen anvisar utföra sotningen, på den egna fastigheten. Se mer information under Självservice och ”Sotning av egen anläggning”.

Kravet är att egensotningen genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Skyldigheten att låta utsedd sotare från kommunen kontrollera brandskyddet kvarstår.

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Sotningsutbildningar arrangeras bland annat av de regionala brandskyddsföreningarna. Dessa utbildningar baseras på en utbildningsplan som Brandskyddsföreningen, tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) har tagit fram. Utbildningen innehåller bland annat följande:

 • anläggningskunskap
 • förbränningskunskap
 • sotningsteknik
 • brandrisk
 • säkerhet på tak
 • redovisning

Sotningsavtal med annan entreprenör

Den fastighetsägare som ansöker om att få någon annan behörig sotare än den av kommunen utsedda sotarmästaren, ska vara medveten om att det juridiska ansvaret för sotningen då helt övergår till fastighetsägaren. Annan entreprenör som anlitas för sotningen har inget juridiskt ansvar gentemot fastighetsägaren.

Ansökan om egensotning

E-tjänst Sotning av egen anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fylls i och skickas in till Kävlinge kommun för prövning om fastighetsägaren har de förkunskaper som krävs för uppdraget.

Medgivandet om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd på betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Om fastigheten byter ägare så måste detta anmälas till den kommunala sotaren, och ansökan om egensotning måste sökas om av den nye fastighetsägaren.

Ansökan om egensotning av annan entreprenör

E-tjänst Sotning av egen anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fylls i och skickas in till Kävlinge kommun för prövning om den som är tänkt att utföra sotningen är behörig för uppgiften.

Vad gäller kostnaden för sotning är det endast den av kommunen utsedda sotaren som har skyldighet att följa kommunens fastställda sotningstaxa, som årligen indexregleras efter överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Fyrverkerier

Enligt kommunens 25 § Lokala ordningsföreskrifter

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom område som omfattas av detaljplan, om det inte är fråga om nyårsfyrverkerier under perioden kl.18, 31 december till och med kl.02, 1 januari eller mindre fyrverkerier i anslutning till familjehögtider. Tillstånd för pyrotekniska varor godkända för inomhusbruk krävs inte heller.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder samt inom områden för sjukhus, vårdhem och ålderdomshem och i dessa vårdinrättningars omedelbara omgivningar.

För mer information om fyrverkerier och tillstånd, se Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?