Gångbanor och trottoar intill fastighet

Du som fastighetsägare har ett ansvar att sköta exempelvis trottoarer och gångbanor i anslutning till din fastighet och tomt. Vi berättar mer om vad som gäller.

Snö på vitt staket och omkringliggande tomt och gångbana.

Gångbanerenhållning, snö och halkbekämpning

Fastighetsägarna har skyldigheter gällande gångbanerenhållning. Dessa finns att läsa nedan eller under Snö- och halkbekämpning.

Bilaga Tn § 110/2006 1(2)

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun har den xx 2006, § x,
beslutat följande med stöd av 3 § i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. i fråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådan område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Kommunen svarar dock för snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning efter vintersäsongen utmed kombinerade gång- och cykelstråk.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådan skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m m

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Detta beslut gäller fr o m 2007-01-01 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?