Kommunala funktionsrättsrådets mötesanteckningar

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

A person drawing an idea illustration with chalk on a blackboard.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2024-05-22 Kommunala funktionsrättsrådets mötesanteckningar

Närvarande
Henrik Ekberg, ordförande
Jimmy Runesson, vice ordförande
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare sektor omsorg
Ulrika Johansson, kvalitetscontroller sektor omsorg
Hörselskadades förening i Lund
Skånes Dövas Distriktsförbund
Personskadeförbundet Rehabilitering, tillgänglighet och påverkan
Två teckenspråkstolkar
Två skrivtolkar

 

  1. Mötet öppnas

Ordförande Henrik Ekberg öppnar mötet och hälsar välkomna. Kort presentationsrunda

  1. Tema Omsorg

Ulrika Johansson informerar om Skåneveckan för psykisk ohälsa, som äger rum 7-13 oktober 2024. Under denna temavecka erbjuds mötesplatser, prova-på-aktiviteter, föreläsningar, workshops och kulturarrangemang runt om i Skåne. Alla aktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla. “Världsdagen för psykisk hälsa” äger rum den 10 oktober.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten är årliga undersökningar som genomförs för flera olika målgrupper och verksamheter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet samt till placerade barn och unga. I år samordnar SKR fem undersökningar – två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter. Personskadeförbundet RTP framför att informationen om brukarundersökningen även borde ha delgetts LSS-samverkan den 16 maj. Leila Misirli får i medskick att informera LSS-samverkan.

Ann-Louise Christensen presenterar lägesrapport för Kullagården och Stora Harrie. När detaljplanerna har vunnit laga kraft kan bygglov sökas. Detaljplanen för Kullagården möjliggör trygghetsboende, gemensamhetsutrymme, personallokaler, daglig verksamhet, dagverksamhet, lägenheter för öppna bostadsmarknaden samt LSS boende. I Stora Harrie möjliggörs för villor, LSS boende och daglig verksamhet. Beslut i omsorgsnämndens tas efter sommaren.

Leila Misirli informerar om hur sektor omsorg arbetar med FN-konventionen. Några centrala delar i konventionen är rätten att leva självständigt och delta i samhället, tillgänglighet, självbestämmande och rättskapacitet, rätt till bästa möjliga hälsa samt rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Yrkesresan funktionshinder är en nationell satsning 2024/2025 för kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare i hela landet. Konceptet syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.

Besvarande av inkomna frågor:

Leila Misirli informerar om personalomsättning inom sektor omsorg 2023.

Ann-Louise Christensen berättar att det är på grund av stölder som de stora toalettpappershållarna på Billingshäll har lås. Rekommendation att använda handikapptoaletterna då de har mindre rullar.

Uppföljning inom omsorgerna. Handläggaren åker hem till medborgarna vid behov och detta sker generellt vid en ansökan, ibland någon gång under utredningen samt vid uppföljning av beslut. Årliga uppföljningar inom LSS sker nästan alltid med fysiskt besök. Årliga uppföljningar inom SoL-beslut är inte alltid fysiska besök.

Ulrika Johansson berättar om hur kommunen följer upp ansvarsfrågan vid privata aktörer. Detta sker bland annat genom verksamhetsuppföljning, tillsyn och verksamhetsberättelser.

I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, arrangerar daglig verksamhet en studiecirkel ledd av cirkelledaren Christoffer Stenshagen Friede, där Christoffer informerar om hur man deltar i EU-valet.

Henrik Ekberg informerar om att det inte finns någon budget för enkelt avhjälpta hinder, sektor samhällsbyggnad agerar på anmälan och åtgärdar det då.

Nedfasning i trottoaren vid kommunhuset. Henrik informerar om att ramperna är byggda för bland annat räddningstjänst men även för leveranser med lastbil till Östra Stationstorget. De är alltså inte byggda i syfte för permobil, rullstol eller rullator.

Samtliga presentationer biläggs mötesanteckningarna.

  1. Återkoppling Kävlinge kommuns tillgänglighetsplan

Henrik Ekberg informerar om att kommunstyrelsen behandlade tillgänglighetsplanen på dagens sammanträde. Kommunfullmäktige fattar beslut den 3 juni.

  1. Övrigt

Tema vid funktionsrättsrådets nästa sammanträde är sektor arbetsliv och fritid.

  1. Nästa möte

Nästa möte är den 11 september 2024.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Nämndsekreterare

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?