Kommunala funktionsrättsrådets mötesanteckningar

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

A person drawing an idea illustration with chalk on a blackboard.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2024-03-20 Kommunala funktionsrättsrådets mötesanteckningar

Närvarande
Henrik Ekberg, ordförande
Jimmy Runesson, vice ordförande
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Malin Larsson, bibliotekarie
Elisabet Nordlander, bibliotekarie
Niclas Jensen, projektchef
Hörselskadades förening i Lund
Skånes Dövas Distriktsförbund
Personskadeförbundet Rehabilitering, tillgänglighet och påverkan
Delaktighet, handlingsfrihet, rörelsefrihet Malmö
Två teckenspråkstolkar
Två skrivtolkar

1. Mötet öppnas

Ordförande Henrik Ekberg öppnar mötet och hälsar välkomna. Kort presentationsrunda

2. Ny biblioteksplan

Malin Larsson och Elisabet Nordlander, bibliotekarier, berättar om arbetet med att revidera nuvarande biblioteksplan. Planen ska gälla från 2025 och i den ska bland annat framgå prioriteringar i verksamheten, hur Kävlinge invånare kan påverka biblioteksverksamheten och visionen för bibliotekets roll i lokalsamhället och för invånarna. Malin och Elisabet vill gärna få in synpunkter från funktionsrättsrådet utifrån tillgänglighetsperspektivet.

Personskadeförbundet RTP framför att även LSS-samverkan bör involveras i arbetet med att ta fram en ny plan. Skånes Dövas Distriktsförbund menar att biblioteken bör göra sig mer tillgängliga för personer med dövhet och hörselnedsättning, till exempel främja språkutvecklingen genom sagostunder. Genom att stödja grundläggande läsning kan biblioteken hjälpa människor att bygga sitt ordförråd och förståelse för språket. Detta omfattar även synskadade och blinda. Hörselskadades Riksförbund framför att hörselslinga och mikrofon saknas i biblioteken, liksom i de flesta mötesrum. Önskemål teleslinga eller portabel hörselslinga.

Frågeställningar bifogas mötesanteckningarna tillsammans med kontaktuppgifter. Frågorna kommer även att delges LSS-samverkan.

3. Kaptenens park och tillgänglighet

Niclas Jensen, projektchef samhällsbyggnad, presenterar Kaptenens Park i stadsdelen Stationsstaden som nu står färdig.

Fokus har legat på den sociala parken med plats för möten, spontana aktiviteter och umgänge. Parken har dessutom fått en tydlig inramning av träd och buskar. Parken ska erbjuda något för alla - gammal som ung - med lekplatser, klätterblock, stenlabyrint, schackbord, gräsytor och en amfiteaterliknande sänka med en liten scen. Niclas berättar vidare om hur de har arbetat med tillgänglighetsperspektivet under projektets gång med tillgänglighetsanpassad lekplats, tillgänglighetsanpassad passage, handikappanpassad toalett och ledstråk. Presentation bifogas.

4. Återkoppling Kävlinge kommuns tillgänglighetshetsplan

Ordförande informerar om att Tillgänglighetsplan 2024-2027 är ute på remissrunda. Sista svarsdag är den 31 mars 2024. Tillgänglighetsplanen behandlas därefter av kommunstyrelsen den 22 maj som sedan skickar vidare till kommunfullmäktige för beslut den 3 juni.

5. Teman 2024

Tema vid funktionsrättsrådets nästa sammanträde är sektor omsorg.

6. Nästa möte

Nästa möte är den 22 maj 2024.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Nämndsekreterare

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?