Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar

En äldre man och två äldre kvinnor sitter kring ett cafébord i trä och umgås utomhus.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2024-06-10 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande
Annsofie Thuresson, ordförande
Ingvar Willexberg, vice ordförande
Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden
Henrik Ekberg, kommunalråd
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare omsorg
Monika Persson, träffpunktskoordinator omsorg
Paulina Hallgren, biträdande sektorchef omsorg
Thomas Landén, teknisk chef
Sofia Lindblom, ordförande utbildningsnämnden
Tim Nilsson, enhetschef Skånetrafiken
Jessica Berndt, enhetschef Skånetrafiken
PRO Kävlinge
PRO Furulund
SPF Gillhög
SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge
SKPF avdelning 24

1. Mötet öppnas

Ordförande Annsofie Thuresson öppnar mötet och hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.

2. Skånetrafiken

Tim Nilsson och Jessica Berndt, enhetschefer Skånetrafiken, presenterar sig och sina verksamhetsområden.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och utför allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik (serviceresor). Biljetter köps i appen, på hemsidan, biljettautomater, hos ombud och kundcenter eller ombord. Tidtabell finns i appen och på hemsidan. Tidtabeller går även att beställa via Skånetrafikens kundcenter som skriver ut och skickar de tidtabeller som önskas.

Bussar, tåg, hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas. Hörselslinga finns på de flesta tåg och bussar. På perronger finns ledstråk och markeringar. Det finns stationsledsagning, beställs 24 timmar innan avresa, samt tågvärdar som hjälper om behov finns.

Skånetrafiken ansvarar för sjukresor i hela Skåne och utför färdtjänst i 26 av 33 kommuner. Resor som inte omfattas av färdtjänst är till exempel resor till och från grundskola, grundsärskola samt resor till och från sjukvården, så kallade sjukresor. Information och ansökningsblankett finns på Skånetrafikens hemsida alternativt kontakta kundtjänst som kan skicka en ansökan. Resan kan bokas 14 dagar i förväg.

Presentation bifogas.

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Annsofie Thuresson informerar om att Budget 2025, med sju nya kommunövergripande mål, antogs av kommunfullmäktige den 3 juni. Alla nämnder är ersatta för pris, lokaler, lön samt befolkningsstruktur. Omsorg är den nämnd som får mest i kompensation för befolkningsstruktur. Extra satsning bland annat på utbildning. Återkommer i ämnet till hösten när nämndplanerna är antagna.

Detaljplan vid ”plattan” i Furulund är på väg ut på samråd. När detaljplanen går ut för granskning kommer länk till denna att skickas ut till pensionärsrådet. För detaljplan för gång- och cykelväg Hofterup - Dösjebro pågår granskning 19 april-13 maj 2024. Det har kommit in få synpunkter för detaljplan för Kullagården, Hälsan 1.

Utjämningssystemsutredning kommer påverka Kävlinge kommuns ekonomi, liksom avtagande tillväxt. Kompetensutmaning i Sverige inom flera sektorer. Omställning nämnder gällande mål och kvalitetsstyrning. Civila beredskapen kräver samordning regionalt till viss del.

Vid ett av pensionärsrådets möten till hösten kommer artificiell intelligens att diskuteras (AI). AI kan ha en betydande inverkan på olika områden, inklusive äldreomsorg och välfärd.

Vidare informeras om att direktiv om utredning av den fysiska tillgängligheten vid kommunens offentliga platser kommer lämnas till kommunstyrelsen den 12 juni.

Presentation bifogas.

4. Uppföljning Korsbackaskolan

Sofia Lindblom, utbildningsnämndens ordförande, berättar om situationen på Korsbackaskolan och det pågående arbetet.

Redan under våren 2023 identifierade Korsbackaskolan och sektorn gemensamt vissa utmaningar och skolledningen stärktes till viss del. I februari 2024 fick Korsbackaskolan, efter tillsynsbesöket i november/december 2023, föreläggande inom områdena lärarledd undervisning och garanterad undervisningstid, arbetet med att skapa trygghet och motverka kränkande behandling samt arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Nya rutiner, nya arbetssätt och processer har fastslagits. En ny gedigen skolledning kommer finnas på plats till läsårsstart i augusti 2024. Båda tillförordnade rektorer kommer finns kvar i kommunen, vilket skapar bra möjlighet för en bra övergång. Elevhälsoorganisationen är också kraftigt förstärkt inför kommande läsår.

5. Trafik och parkering

Thomas Landén, teknisk chef, svarar på pensionärsrådets frågor om parkeringsmöjligheter och parkeringsproblem i Kävlinge samt i Löddeköpinge.

Det framförs att det är ett problem med att pendlare parkerar på Träffpunkt Norreheds parkering. Henrik får med sig detta i medskick till KKB/KKL.

Om fel upptäcks på kommunens gator, gatubelysning, torg, parker och byggnader går det enkelt att felanmäla det till kommunen: Felanmälan Länk till annan webbplats.

6. Återkoppling Kävlinge kommuns tillgänglighetsplan

Vid sitt sammanträde den 3 juni antog kommunfullmäktige Tillgänglighetsplan 2024-2027. Henrik Ekberg informerar att i det fortsatta arbetet med nästa tillgänglighetsplan tar förvaltningen med sig synpunkten om att även åldrande bör ingå i planen. Sammanställning av inkomna yttranden samt antagen tillgänglighetsplan biläggs mötesanteckningarna.

7. Återkoppling träffpunkter

Paulina Hallgren, biträdande sektorchef, berättar att caféet på Träffpunkt Norrehed stängs den 5 juli, detta på grund av förändrade förutsättningar. Hälsofrämjande enheten har försökt hitta en lösning. Patrik Bengtsson, omsorgsnämndens ordförande, säger att sektorn tittar på annan aktör.

8. Utvärdering av utbildningsdag

Diskussion förs om utbildningsdagen den 2 maj. Återkoppling sker tidigast först om 6 månader, då sektorerna har haft tid att bearbeta de förslag som framkom under dagen. Förslag till nästa år att utbildningsdag blir utvecklingsdag.

Ordförande skickar med pensionärsorganisationerna att reflektera över vad de önskar av pensionärsrådets möten jämfört med utvecklingsdagen.

Bilder från utbildningsdag biläggs mötesanteckningar.

9. Övrigt

Inget övrigt föreligger.

10. Nästa möte

Nästa möte är den 2 september 2024.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad
Nämndsekreterare

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?