Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar

En äldre man och två äldre kvinnor sitter kring ett cafébord i trä och umgås utomhus.

Bilagor till mötesanteckningarna

Nyfiken på eventuella bilagor som framgår i mötesanteckningarna? Det kan exempelvis röra sig om kompletterande bildspel eller presentationer som visats under mötets gång.

Välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för att ta del av dem.

2024-03-25 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande
Annsofie Thuresson, ordförande
Ingvar Willexberg, vice ordförande
Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden
Henrik Ekberg, kommunalråd
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Träffpunktskoordinator omsorg
PRO Kävlinge
PRO Furulund
SPF Gillhög
SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Annsofie Thuresson öppnar mötet och hälsar välkomna. Kort presentationsrunda.

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Annsofie Thuresson informerar om årsbokslut för Kävlinge kommun år 2023 som behandlas i kommunfullmäktige den 8 april. Sammanträdet kan följas live på hemsidan: Livesändning av kommunfullmäktige | Kävlinge kommun (kavlinge.se) Länk till annan webbplats.

Vidare informerar Annsofie om budgetprocess 2025. Beslut i kommunfullmäktige den 3 juni. Kävlinge kommun har en lägre tillväxttakt än tidigare prognos. Barngrupper minskar, de äldre blir allt fler.

Hösten 2021 granskade Skolinspektionen Korsbackaskolan i Kävlinge. Skolinspektionens bedömning efter ytterligare en granskning av Korsbackaskolan i Kävlinge visar på allvarliga brister. Till ett pensionärsråd i år kommer representant från utbildningsnämnden att bjudas in, som kan berätta om situationen på Korsbackaskolan och det pågående arbetet.

Fler än 50 träd har kapats i Kävlinge i det nya bostadsområdet Almelund.

Vidare informerar Annsofie om detaljplaner som är på väg ut på samråd.

Detaljplan för Kullagården, Hälsan 1. Arbete inför samråd pågår. Detaljplanen ska möjliggöra en ombyggnad av Kullagården och kompletterande bostäder inom kvarteret. Beslut om samråd på planutskott i april. Mer information kommer efter beslut på: Pågående detaljplanering | Kävlinge kommun (kavlinge.se) Länk till annan webbplats.

Detaljplanen för Lödde Folkets park antogs våren 2023 och är överklagad. Under 2024 kommer överklagandeprocessen att inväntas och när den klargjorts så är nästa steg att påbörja arbetet. För Lödde Centrum väst pågår arbetet med detaljplan. Cirka 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt möjlighet till centrumverksamhet. Området utvecklas av JM. Detaljplanen för Nya Lödde Centrum har vunnit laga kraft. På denna länk kan man läsa mer om de tre detaljplanerna med bilder: Nytt bostadskvarter sammanlänkar villor och stad i centrala Lödde | Kävlinge kommun (kavlinge.se) Länk till annan webbplats.

Presentation bifogas.

3. Seniorrabatt kollektivtrafik

Billigare kollektivresor för seniorer inom hela Skåne. Den 27 februari fastställde regionfullmäktige i Skåne att alla som är över 70 år får 25 procent rabatt när de köper biljett hos Skånetrafiken inom Skåne. Rabatten införs den 1 april 2024. Seniorkort kvarstår.

4. Kompetensförsörjning

I Sverige idag saknas personer till i stort sett alla yrkeskategorier som behöver anställas de närmaste åren. Arbetas aktivt genom hela organisationen med nya arbetssätt, attraktiv arbetsgivare, heltid som norm.

5. Vi formar framtiden – tema utbildningsdag 2024

Henrik Ekberg informerar om utbildningsdag för pensionärsrådet den 2 maj. Inbjudan kommer.

I enlighet med pensionärsrådets önskemål kommer fokus att ligga på visionen Vi formar framtiden. Pensionärsorganisationerna har sedan tidigare fått fyra frågeställningar att ta med hem och diskutera. Uppföljningen av dessa bifogas mötesanteckningarna.

6. Övrigt

Annsofie Thuresson informerar om ny digitaliseringschef, Carl Järsberg, som börjar den 1 april. Digitaliseringschefen kommer att bjudas in till pensionärsrådets möte den 25 november för att berätta om digitalisering inom Kävlinge kommun.

Vidare informeras om Skånes kommuner och regioners digitaliseringsprojekt, där kommunen kommer kunna söka och vara en del av olika digitaliseringsprojekt.

Återkoppling Kävlinge kommuns tillgänglighetshetsplan. Henrik Ekberg informerar om att Tillgänglighetsplan 2024-2027 är ute på remissrunda. Sista svarsdag är den 31 mars 2024. Tillgänglighetsplanen behandlas därefter av kommunstyrelsen den 22 maj som sedan skickar vidare till kommunfullmäktige för beslut den 3 juni.

Annsofie Thuresson informerar om enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Information om undersökningen bifogas mötesanteckningarna.

7. Nästa möte

Nästa möte är den 10 juni 2024.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Nämndsekreterare

2023-11-20 Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Närvarande
Annsofie Thuresson, ordförande
Ingvar Willexberg, vice ordförande
Patrik Bengtsson, ordförande omsorgsnämnden
Henrik Ekberg, kommunalråd
Carina Zachau, ordförande i kollektivtrafiknämnden
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare
Träffpunktskoordinator omsorg
PRO Kävlinge
PRO Furulund
SPF Gillhög
SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

1. Mötet öppnas

Ordförande Annsofie Thuresson öppnar mötet och hälsar välkomna.

2. Kollektivtrafik i Skåne

Carina Zachau, ordförande i kollektivtrafiknämnden, presenterar sig och informerar om seniorrabatt samt färdtjänst och sjukresor.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av lokal och regional linjetrafik för persontransporter, till exempel bussar och tåg, i Skåne. Kollektivtrafiknämnden ansvarar även för sjukresorna i Region Skåne.

Seniorrabatt införs i Skånetrafiken och börjar gälla från och med 2024. Seniorrabatten gäller i hela Skåne.

Utredning av sjukresor i Region Skåne år 2024.

System Pandora är ett IT-program som drivs av Skånetrafiken för att utveckla ett nytt systemstöd för Affärsområde Serviceresor, som ansvarar för färdtjänst och sjukresor i Region Skåne. Målet är att effektivisera och förbättra servicen för resenärerna och personalen genom att automatisera flera moment som idag görs manuellt. Systemet är planerat att driftsättas under 2024 och förberedelserna pågår för fullt.

Presentation bifogas.

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Annsofie Thuresson informerar om uppdaterad styrmodell.

Vidare informerar Annsofie om detaljplaner som är ute på samråd.

Den befintliga byggnaden Tallgården, som fram till nyligen använts som äldreboende föreslås att omvandlas till lägenheter. Fram till den 10 december 2023 finns möjlighet att tycka till om förslaget och den 30 november är det informationsmöte på Tallgården i Dösjebro. Mer information finns här: Detaljplan för Tallgården

Nya bostadshus med historisk känsla, lummiga gårdar och en utbyggnad av Möllebacken föreslås i en ny detaljplan för Lödde kors i Löddeköpinge. Fram till den 13 december 2023 finns möjlighet att tycka till om förslaget. Planförslaget kommer att presenteras på drop-in den 28 november på Norrehed i Löddeköpinge. Mer information finns här: Detaljplan för Lödde kors

Prognos 3 Kävlinge kommun. Nämnderna är i balans, visar 0-resultat eller överskott. Kommunstyrelsen är i balans, visar överskott, stora överskott kommer från markförsäljning och finans. 5 mkr har ombudgeteras för att ta bort överskottskrav samt 10 mkr har avsatts för ökade kostnader gymnasieskola. I övrigt är budgeten samma som presenterades i september.

Kävlinge kommun har länge försökt att förbättra turtätheten för buss 122 mellan Löddeköpinge och Kävlinge. I väntan på att Skånetrafiken gör de satsningar som man i kommunen anser nödvändiga, bekostar därför Kävlinge kommun satsningen på 10 extra dubbelturer med busslinje 122 på egen hand. Det innebär halvtimmestrafik mellan orterna måndag-fredag klockan 6-10 och klockan 15-19.

Våren 2024 fyller Kävlinge kommun 50 år. Ordförande tar gärna förslag från pensionärsorganisationerna om aktiviteter för att fira detta.

Presentation bifogas.

4. Återkoppling kommunala pensionärsrådets reglemente

Vid sitt sammanträde den 9 oktober 2023 antog kommunfullmäktige kommunala pensionärsrådets reglemente. Reglementet biläggs mötesanteckningarna.

5. Återkoppling Kävlinge kommuns tillgänglighetsplan

Henrik Ekberg föredrar hur arbetet med att ta fram en ny tillgänglighetsplan gått till. Kommunstyrelsen tar beslut om en remissutgåva av den nya tillgänglighetsplanen vid sitt sammanträde den 13 december. Remisstiden är mellan 2023-12-14 - 2024-03-31. Kommunala pensionärsrådet är en av remissinstanserna. Tillgänglighetsplanen behandlas därefter av kommunstyrelsen den 22 maj som sedan skickar vidare till kommunfullmäktige för beslut den 3 juni.

6. Vi formar framtiden

I juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Kävlinge kommun, ”Vi formar framtiden”. Under 2024 kommer pensionärsrådet att föra dialog kring den nya visionen för Kävlinge kommun. Vad innebär den nya visionen?

Ordförande skickar med pensionärsorganisationerna fyra frågeställningar att ta med hem och diskutera. Vad ser föreningarna, vad kan vi göra tillsammans och vad kan både kommun och förening bidra med? Uppföljning vid pensionärsrådets sammanträde den 25 mars 2024.

Föreningarna uppmanas ha workshops med sina medlemmar under våren inför pensionärsrådet gemensamma workshop på sammanträdet den 10 juni.

Presentation bifogas.

7. Sammanträdestider 2024

Kommunala pensionärsrådet

Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30

Måndagen den 25 mars
Måndagen den 10 juni
Måndagen den 2 september
Måndagen den 25 november

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott

Samtliga sammanträden börjar klockan 09.00

Onsdagen den 28 februari
Onsdagen den 15 maj
Onsdagen den 14 augusti
Onsdagen den 23 oktober

Datum för utbildningsdag kommer att meddelas senare.

8. Aktuellt inom sektor omsorg

Sektorchef omsorg presenterar resultatet av enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen omfattar hemtjänst och särskilt boende 2023.

Vidare informerar sektorchef om organisatoriska förändringar 2024, bland annat om pågående rekrytering av chef för Utveckling och kvalitetsstyrning och enhetschef Möllebacken SÄBO, samt processer och organisering av samordning vid hemgång från sjukhus.

Satsningar/prioriteringar 2024. Kompetensförsörjning/heltid som norm, individen i fokus, direktiv digitalisering och sjukhusvård i hemmet.

Presentation bifogas.

9. Nästa möte

Nästa möte är den 25 mars 2024.

Vid mötesanteckningarna

Pernilla Skånstad

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?