Skolskjutsreglemente för elever i grundskolan och anpassade grundskolan

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen måste anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen (10 kap § 32, 33 och 40 samt 11 kap § 31, 32 och 39). Alla förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller inte per automatik om du väljer att gå i annan skola än din, utifrån folkbokföringsadressen, närmsta kommunala skola. Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidshemsverksamhet.

För elever i årskurs F-6 gäller att vårdnadshavaren ska ansöka om skolskjuts via kommunens anvisad e-tjänst för skolskjuts.

För elever i årskurs 7-9 gäller att de i första hand reser med linjetrafiken. Ungdomsbiljett från Skånetrafikens skickas hem till alla elever i Kävlinge kommun vid läsårsstart i årskurs 7. Vårdnadshavare ansöker endast om skolskjuts via kommunens anvisade e-tjänst om Skånetrafiken inte tillhandahåller resa mellan hem och skola och om avståndet till närmsta hållplats överstiger 4 km eller vid undantag på grund av låg trafiksäkerhet.

Innehåll på sidan

Färdvägens längd

För att en elev ska vara berättigad skolskjuts ska färdvägen:

  • För elev i skolår F-3 vara mer än 2 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 2 km.
  • För elev i skolår 4-6 vara mer än 3 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 3 km.
  • För elev i skolår 7-9 vara mer än 4 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 4 km.

Färdvägen mäts mellan hemmet och skolan efter närmsta framkomliga vägar som är trafiksäkra och rimliga att använda för enskild förflyttning. Med hemmet menas den adress där eleven är folkbokförd eller familjehemsplacerad.

Undantag vad gäller färdvägens längd, på grund av sammanhållet bostadsområde

Med sammanhållet bostadsområde menas ett namngett villa/radhus/lägenhetsområde såsom Gryet, Rinnebäck (Kävlinge tätort), Sandskogen och Lyckehusen (Löddeköpinge) med flera. Alla elever i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika gällande rätten till skolskjuts. Det innebär att en del elever i ett sammanhållet bostadsområde kan få något längre färdväg än vad avståndsbestämmelserna anger.

I Kävlinge räknas hela Gryet norr om väg 104/108 som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Löddeköpinge räknas hela Lyckehusområdet som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Furulund räknas hela centrum fram till och med Egnahemsområdet och 200 meter västerut från Egnahemsvägen/Skytteskogsvägen som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

Trafikförhållande

En elev kan vara berättigad skolskjuts utifrån rådande trafikförhållanden på den av kommunen anvisade väg till och från skolan. Vid en prövning av sådan rätt till skolskjuts görs en bedömning om den anvisade skolvägens trafikförhållanden i enlighet med gällande praxis. Med anvisad väg avses i detta sammanhang den väg som av kommunen bedöms vara den närmsta och säkraste vägen till skolan.

Genomgång av vägar och hållplatser genomförs kontinuerligt.

Funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet

Elev med tillfälligt funktionshinder på grund av olycksfall kan ha rätt till skolskjuts. Har olyckan skett under elevens fritid är det vårdnadshavarens försäkringsbolag som står för skolskjuts. Har olyckan skett på skoltid eller på fritidshemmet tilldelas skolskjuts utifrån villkoren i kommunens olycksfallsförsäkring.

Elev med funktionshinder (som inte är tillfälligt) vilka ger svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till skolskjuts. Funktionshindret skall styrkas med läkarintyg.

Undantag på grund av hänvisad skola

På grund av platsbrist kan kommunen hänvisa elev till annan kommunal grundskola, än den från folkbokföringsadressen närmsta kommunala skola, då gäller rätten till skolskjuts om övriga regler uppfylls.

Elev som av särskilda skäl förflyttas till annan skola efter beslut av rektor, än den enligt folkbokföringsadressen närmsta kommunala skola, har rätt till skolskjuts om övriga regler uppfylls.

Undantag på grund av särskilda behov för elev med fritidshemsplacering

För elev som har ett behov av stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom plats i fritidshem i enlighet med Skollagen kan tidpunkten för eventuell skolskjuts flyttas till tiden för lämning och hämtning på fritidshem. Detta beslutas av rektor eller chef för barn- och elevhälsan.

Färdsätt

Skolskjuts kan ske med linjetrafik (resa med Skånetrafiken), kommunens upphandlade skolbussar eller upphandlad skoltaxi. Inom ramen för gällande lagstiftning och praxis, samt kommunens skolskjutsreglemente, planeras elevernas resor med fokus på säkerhet och effektivitet.

Elever i årskurs F-3 reser i första hand med skolbussar och i andra hand med skoltaxi.

Elever i årskurs 4-9 reser i första hand med linjetrafik. Elever i årskurs 4-9 som inte kan resa med linjetrafik, på grund av exempelvis för långt avstånd till närmsta hållplats alternativt osäkra trafikförhållanden, reser med skolbuss och i sista hand med skoltaxi.

Elever som har beviljats skolbiljett eller reser med ungdomsbiljett behåller samma biljett (kort) under hela skoltiden.

Skolskjuts med taxi

Samma skolskjutsregler gäller, oavsett om skolskjutsen sker med buss eller taxi. Det innebär att resor med taxi samplaneras för samåkning med andra elever.

Beställningscentralen planerar elevens resa i dialog med elevens skola. Resan sker utifrån elevens start- och sluttider. Skolan meddelar eventuella schemaändringar till beställningscentralen.

Elever som åker taxi måste vid sjukdom eller annan frånvaro avboka transporten.

Total restid och väntetid

Den totala restiden för elev, som reser inom kommunen, i skolår F-9 bör inte överstiga 80 minuter per dag. Vid resa till och från skola utanför kommunen kan den totala restiden överstiga 80 minuter per dag. I restid räknas endast den tid som eleven befinner sig i fordonet. Den gångtid som eleven har till hållplatsen räknas inte som restid.

Skolskjutsverksamheten ska i möjligaste mån ordnas med hänsyn till elevernas skoltider. Minsta möjliga väntetid mellan ankomsttid och avgångstid i förhållande till skoldagens start- och sluttid ska eftersträvas. Väntetiden mellan skolstart samt skoldagsslut kan vara maximalt 30 minuter (maximalt 30 + 30 minuter).

Tillfällig förändring av ordinarie skoltid

Vid tillfällig förändring av ordinarie skoltid ansvarar skolan för transporten för skolskjutsberättigad elev. Transporten kan ske med linjetrafik, skolbuss eller skoltaxi. Undantag är praktisk arbetslivsorientering (PRAO) där vårdnadshavare får ordna transport, om inte eleven kan använda sig av den ordinarie skolskjutstrafiken.

Vid utflykter/aktiviteter som anordnas på annan tid än skoltid och som inte överensstämmer med ordinarie skolskjutstider ansvarar vårdnadshavaren för transport.

Modersmålsundervisning

Elev som deltar i modersmålsundervisning kan ha rätt till skolskjuts om det handlar om en resa mellan elevens hem och plats där modersmålsundervisningen bedrivs. Om eleven har modersmålsundervisning efter ordinarie skoldags slut, kan eleven ha rätt till skolskjuts mellan modersmålsundervisningen och elevens hem enligt ordinarie regler för skolskjuts.

Skolskjuts vid fritidshemsplacering

Skolskjutsberättigad elev som är inskriven på fritidshemmet kan bara använda skolskjuts i samband med skoldagens start- och/eller sluttid. Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagens start och slut.

Exempel 1. Elev som går på fritidshem efter skoldagens slut har inte rätt att åka skolskjutsen som går hem på eftermiddagen om det inte sker i direkt anslutning till skoldagens slut.

Exempel 2. Elev som går på fritidshem på morgonen innan skolan börjar kan efter skoldagens slut åka med anslutande skolskjuts hem. Detta går bra eftersom eleven väljer att åka hem vid skoldagens slut.

Val av statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag

För elev som väljer statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag ersätter kommunen transportkostnader med maximalt det belopp (inklusive moms) som kommunen betalar för elev vars ordinarie skolskjuts utgörs av regional kollektivtrafik. Ersättning för transportkostnader gäller endast under förutsättning att befintliga skolskjutsturer ej kan användas samt att de kilometergränser som gäller för skolskjuts i kommunen överskrids.

Buss- och/eller tågkort ska återlämnas om eleven flyttar under pågående termin och det gör att eleven inte längre är skolskjutsberättigad från den nya adressen. Vid förlust av buss- och/eller tågkort får eleven själv bekosta ett ersättningskort.

Val av annan skola än den närmsta kommunala grundskola

Elever som väljer att gå i en annan skola (både fristående och kommunal) än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Detsamma gäller som huvudregel när elever väljer att gå i en annan kommuns skola.

Men elev som går i en fristående skola i en annan kommun än hemkommunen har inte rätt till skolskjuts.

Elev med annan hemkommun

Elev med folkbokföring i annan kommun och som efter önskemål går i grundskola i Kävlinge kommun är inte berättigad till skolskjuts.

Adressändring under skolåret

Elev som flyttar och byter folkbokföringsadress under pågående läsår har rätt att gå kvar i den skola där han/hon är placerad. Om behov av transport till skolan finns får vårdnadshavarna anordna/bekosta eventuell transport själv.

Växelvis boende

När barn till separerade föräldrar, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna talar man om växelvis boende. Bor båda vårdnadshavarna i kommunen, varav den ena bor där eleven är folkbokförd, kan eleven ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts till/från skolan från den förälder där eleven inte är folkbokförd (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda. Skolskjuts erbjuds endast till närmsta kommunala skola. Resa för växelvis boende utanför kommunen erbjuds inte. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 minuter per dag.

Vårdnadshavare ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende.

Kompis med i skolskjutsen hem

Att ta med en icke skolskjutsberättigad kompis hem i skolskjutsen efter skoldagens slut är endast tillåtet i mån av plats. Det är chauffören som avgör om plats finns. Gäller bara upphandlad skolskjuts med buss.

Vid förlust av resebiljett med Skånetrafiken

Elev som tappat bort sin resebiljett för resa med Skånetrafiken, erhåller en ny biljett men får själv stå för den kostnad som Skånetrafiken debiterar kommunen för ersättningskortet.

Beslutsgång

Inför varje nytt läsår ansöker elevens vårdnadshavare om skolskjuts för eleven. Om vårdnadshavaren anser att eleven är i behov av skolskjuts på grund av trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska vårdnadshavaren åberopa det i sin ansökan.

Utredning

Varje ansökan om skolskjuts ska föranleda en individuell bedömning av elevens behov av skolskjuts. Ansökan hanteras i den ordning de kommer in. Handläggningstiden kan uppgå till cirka 3 veckor.

Beslut

Beslut om skolskjuts fattas på delegation från Utbildningsnämnden. Beställningscentralen utreder och förbereder förslag till beslut om rätten till skolskjuts tas av tjänsteman på delegation. Besluten fattas som längst läsårsvis. Rätten till skolskjuts upphör att gälla om de förhållanden som utgör grund för det aktuella beslutet ändras, exempelvis vid skolbyte eller flytt till ny adress.

Överklaga ett beslut

Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Överklagan ska ha inkommit till Utbildningsnämnden senast 3 veckor efter beslutet är taget och informerat. Besvärshänvisning anges i beslutet och överklagan ska inkomma till Utbildningsnämnden enligt anvisning.

Undantag är beslut om skolskjuts till enskilda skolor eller skolskjuts till en annan kommunal skola än den i upptagningsområdet. Beslut om skolskjuts till enskilda eller annan kommunal skola än den i upptagningsområdet går inte att överklaga annat än genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Med laglighetsprövning menas att beslutet prövas i domstol om det är formellt riktigt beslutat.

Force majeure

Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek, vägens skick, med mera ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt har chauffören rätt att ställa in turen/turerna och ersättningsskjuts anordnas ej. Information om skolskjuts vid dåligt väder hittar du på kommunens webbplats under rubriken skolskjuts vid dåligt väder.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?