Skolskjutsreglemente för elever i grundskolan och anpassade grundskolan

I de fall där det står färdsätt med linjetrafik (buss med Skånetrafiken) så gäller det från och med läsåret 2023/24.

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen måste anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet enligt Skollagen (10 kap § 32, 33 och 40 samt 11 kap § 31, 32 och 39). Alla förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller inte per automatik om du väljer att gå i annan skola än din, utifrån folkbokföringsadressen, närmsta kommunala skola. Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidshemsverksamhet.

För elever i årskurs F-6 gäller att vårdnadshavaren ska ansöka om skolskjuts via kommunens anvisad e-tjänst för skolskjuts.

För elever i årskurs 7-9 gäller att de i första hand ska resa med linjetrafiken. Vårdnadshavare ansöker endast om skolskjuts via kommunens anvisade e-tjänst om Skånetrafiken inte tillhandahåller resa mellan hem och skola och om avståndet till närmsta hållplats överstiger 4 km eller vid undantag på grund av låg trafiksäkerhet.

Innehållsförteckning

1. Skolvägens längd

För att en elev ska vara berättigad skolskjuts ska skolvägen:

För elev i skolår F-3 vara mer än 2 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 2 km.

För elev i skolår 4-6 vara mer än 3 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 3 km.

För elev i skolår 7-9 vara mer än 4 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 4 km.

Skolvägen mäts mellan hemmet och skolan efter närmaste framkomliga vägar som är trafiksäkra och rimliga att använda för enskild förflyttning. Med hemmet menas den adress där eleven är folkbokförd eller familjehemsplacerad.

1.1 Undantag vad gäller skolvägens längd, på grund av sammanhållet bostadsområde

Med sammanhållet bostadsområde menas ett namngett villa/radhus/lägenhets område såsom Gryet och Rinnbo i Kävlinge, Sandskogen och Lyckehusen i Löddeköpinge med flera. Alla elever i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika gällande rätten till skolskjuts. Det innebär att en del elever i ett sammanhållet bostadsområde kan få något längre skolväg än vad bestämmelserna anger.

I Kävlinge räknas hela Gryet norr om väg 104/108 som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Löddeköpinge räknas hela Lyckehusområdet som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Furulund räknas hela centrum fram till och med Egnahemsområdet och 200m västerut från Egnahemsvägen/Skytteskogsvägen som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

1.2 Undantag på grund av låg trafiksäkerhet

Följande vägar har låg trafiksäkerhet och elever som bor vid eller passerar dem har rätt till skolskjuts till den skola som kommunen anvisat eleven till.

Stävievägen, 200m väster om Skytteskogsvägen (gäller elev F-3).
väg 104
väg 108, norr och söder om Kävlinge
väg 925, öster om Lackalänga by
väg 1136 mellan Löddeköpinge, Barsebäck och Barsebäckshamn
väg 1144 och 1136 mellan Löddeköpinge och Hofterup (bör ej korsas av elev F-6)
väg 1273 mellan väg 1261 och väg 1272 (väg mot Marieholm, gäller elev F-6)
väg 1176 mellan väg 1144 och väg 104 (Björnstorp-Dösjebro gäller elev F-6)
väg 1135 mellan Vikhög och Löddeköpinge

Genomgång av vägar och hållplatser genomförs kontinuerligt. Om behov finns/uppstår i form av nya hållplatser, ändrade trafikförhållande etcetera, uppdateras skolskjutsreglementet utifrån resultatet av utredningen.

1.3 Undantag på grund av funktionshinder

Elev med tillfälligt funktionshinder på grund av olycksfall kan ha rätt till skolskjuts. Har olyckan skett under elevens fritid är det vårdnadshavarens försäkringsbolag som står för skolskjuts. Har olyckan skett på skoltid eller på fritidshemmet står kommunen för skolskjutsen.

Elev med funktionshinder (som inte är tillfälligt) och som ger svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till skolskjuts. Funktionshindret skall styrkas med läkarintyg.

Ansökan görs till kommunens kundtjänst.

1.4 Undantag på grund av hänvisad skola

På grund av platsbrist kan kommunen hänvisa elev till annan kommunal grundskola, än den från folkbokföringsadressen närmsta kommunala skola, då gäller rätten till skolskjuts om övriga regler uppfylls.

Elev som av särskilda skäl på initiativ av rektor förflyttas till annan skola, än den enlig folkbokföringsadressen närmsta kommunala skola, har rätt till skolskjuts om övriga regler uppfylls.

1.5 Färdsätt

Skolskjuts kan ske med linjetrafik (resa med Skånetrafiken), kommunens upphandlade skolbussar, eller upphandlad skoltaxi. Skolskjutsen kan också ske med en kombination av ovan nämnda färdsätt. Inom ramen för gällande lagstiftning och praxis, samt kommunens skolskjutsreglemente (detta dokument), planeras elevernas resor med fokus på säkerhet och kostnadseffektivitet.

Elever i årskurs F-3 reser i första hand med skolbussar och i andra hand med skoltaxi.

Elever i årskurs 4-9 reser i första hand med linjetrafik. Elever i årskurs 4-9 som inte kan resa med linjetrafik, på grund av exempelvis för långt avstånd till närmsta hållplats, reser i andra hand med skolbuss och i sista hand med skoltaxi.

  • skolskjutsberättigade elever i årskurs 4-6 erhåller efter beviljad ansökan en skolbiljett, för resor med Skånetrafikens linjetrafik. Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag (ej under sommarlovet).
  • samtliga elever i grundskolans årskurs 7-9, folkbokförda i Kävlinge kommun erhåller (från och med läsåret 2023/24), utan ansökan, en ungdomsbiljett för resor med Skånetrafiken. Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag till söndag hela året. Elev som flyttar in i kommunen tilldelas ungdomsbiljett efter kontakt med kommunens kundtjänst. För elev som flyttar ut ur kommunen tas biljetten bort när ny folkbokföringsadress blir känd för kommunens kundtjänst.

2. Skolskjuts vid fritidshemsplacering

Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagens start och slut. Skolskjutsberättigad elev som är inskriven på fritidshemmet kan bara använda skolskjuts i samband med skoldagens start- och/eller sluttid.

Exempel 1. Elev som går på fritidshem efter skoldagens slut har inte rätt att åka skolskjutsen som går hem på eftermiddagen om det inte sker i direkt anslutning till skoldagens slut.

Exempel 2. Elev som går på fritidshem på morgonen innan skolan börjar kan efter skoldagens slut åka med anslutande skolskjuts hem. Detta går bra eftersom eleven väljer att åka hem vid skoldagens slut.

2.1 Undantag på grund av särskilda behov

För elev som har ett eget behov av stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom plats i fritidshem i enlighet med Skollagen kan tidpunkten för eventuell skolskjuts flyttas till tiden för lämning och hämtning på fritidshem. Detta beslutas av rektor.

3 Total restid och väntetid

Den totala restiden för elev i skolår F-9 bör inte överstiga 80 min/dag. Minsta möjliga väntetid mellan ankomsttid och avgångstid i förhållande till skoldagens start- och sluttid ska eftersträvas. I restid räknas endast den tid som eleven befinner sig i fordonet. Den gångtid som eleven har till hållplatsen räknas inte som restid.

4. Skolskjuts med taxi

Samma skolskjutsregler gäller, oavsett om skolskjutsen sker med buss eller taxi.

Elever som åker taxi måste vid sjukdom eller annan frånvaro avboka transporten hos taxibolaget. Information om hur man avbokar skolskjuts med taxi hittar du på kommunens webbplats under skolresor, skolskjuts.

Elever som åker skolskjuts med taxi kommer i den mån det är möjligt att tilldelas upptagningsplats/hållplats.

5. Val av statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag

För elev som väljer statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag ersätter kommunen transportkostnader med maximalt det belopp (inklusive moms) som kommunen betalar för elev vars ordinarie skolskjuts utgörs av regional kollektivtrafik. Ersättning för transportkostnader gäller endast under förutsättning att befintliga skolskjutsturer ej kan användas samt att de kilometergränser som gäller för skolskjuts i kommunen överskrids.

Buss- och/eller tågkort ska återlämnas om eleven flyttar under pågående termin och det gör att eleven inte längre är skolskjutsberättigad från den nya adressen. Vid förlust av buss- och/eller tågkort får eleven själv bekosta ett ersättningskort.

6. Skolskjuts vid val av annan skola

Rätten till skolskjuts gäller inte per automatik utifrån aktuellt skolval. Väljer eleven en annan skola än den, från folkbokföringsadressen närmsta kommunala skola, gäller inte rätten till skolskjuts.

Skolskjuts kan dock beviljas i mån av plats, i de fall det kan ske utan ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Med svårigheter avses en merkostnad för kommunen. För att detta ska kunna prövas måste vårdnadshavare ansöka om skolskjuts i mån av plats. Ansökan kan endast göras om övriga regler för skolskjuts uppfylls. En ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

7. Elev med annan hemkommun

Elev med folkbokföring i annan kommun och som efter önskemål går i grundskola i Kävlinge kommun är inte berättigad till skolskjuts.

8. Tillfällig förändring av ordinarie skoltid

Vid tillfällig förändring av ordinarie skoltid ansvarar skolan för transporten för skolskjutsberättigad elev. Transporten kan ske med linjetrafik, skolbuss eller skoltaxi. Undantag är praktisk arbetslivsorientering (PRAO) där vårdnadshavare får ordna transport, om inte eleven kan använda sig av den ordinarie skolskjutstrafiken.

Vid utflykter/aktiviteter som anordnas på annan tid än skoltid och som inte överensstämmer med ordinarie skolskjutstider ansvarar vårdnadshavaren för transport.

9. Växelvis boende

När barn till separerade föräldrar, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna talar man om växelvis boende. Bor båda vårdnadshavarna i kommunen, varav den ena bor där eleven är folkbokförd, kan eleven ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts till/från skolan från den förälder där eleven inte är folkbokförd (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda. Skolskjuts erbjuds endast till närmsta kommunala skola. Resa för växelvis boende utanför kommunen erbjuds inte. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 min/dag.

Vårdnadshavare ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende.

10. Adressändring under skolåret

Elev som flyttar och byter folkbokföringsadress under pågående läsår har rätt att gå kvar i den skola där han/hon är placerad. Om behov av transport till skolan finns får vårdnadshavarna anordna/bekosta eventuell transport själv.

11. Riktmärken för hållplats

Påstigning och avstigning sker på särskilt anvisade platser.

12. Kompis med i skolskjutsen hem

Att ta med en icke skolskjutsberättigad kompis hem i skolskjutsen efter skoldagens slut är endast tillåtet i mån av plats. Det är chauffören som avgör om plats finns. Gäller bara upphandlad skolskjuts med buss.

13. Force majeure

Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek, vägens skick, med mera ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt har chauffören rätt att ställa in turen/turerna och ersättningsskjuts anordnas ej. Information om skolskjuts vid dåligt väder hittar du på kommunens webbplats under rubriken skolskjuts vid dåligt väder.

14. Överklaga ett skolskjutsbeslut

Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Överklagan ska ha inkommit till Utbildningsnämnden senast 3 veckor efter beslutet är taget och informerat. Besvärshänvisning anges i beslutet och överklagan ska inkomma till Utbildningsnämnden enligt anvisning.

Undantag är beslut om skolskjuts till enskilda skolor eller skolskjuts till en annan kommunal skola än den i upptagningsområdet. Beslut om skolskjuts till enskilda eller annan kommunal skola än den i upptagningsområdet går inte att överklaga annat än genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Med laglighetsprövning menas att beslutet prövas i domstol om det är formellt riktigt beslutat.

15. Vid förlust av resebiljett med Skånetrafiken

Elev som tappat bort sin resebiljett för resa med Skånetrafiken, erhåller en ny biljett men får själv stå för den kostnad som Skånetrafiken debiterar kommunen för ersättningskortet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?