Skolskjuts

I Kävlinge kommun är det cirka 800 elever som har skolskjuts till skolan, antingen med skolbuss eller taxi. Ansökan om skolskjuts görs digitalt.

Ansök om skolskjuts inför varje läsår

 • Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Ansökan om skolskjuts inför läsår 2023/2024 är öppen mellan den 3 april och den 14 maj 2023.
 • Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.
 • För elever i årskurs 7-9 gäller att de i första hand ska resa med Skånetrafikens linjetrafik. Alla elever i årskurs 7-9 kommer från höstterminen 2023 få Skånetrafikens ungdomsbiljett, vilket är ett kort som ger dem fria resor med Skånetrafikens tåg och bussar i hela Skåne. Du behöver därför endast ansöka om skolskjuts om du har längre än 4 km till närmsta Skånetrafikenhållplats. 
 • Elever i årskurs F-3 reser med skolbussar och skoltaxi. Elever i årskurs 4-6 reser med Skånetrafikens linjetrafik, skolbussar och skoltaxi. Alla elever i årskurs F-6 som är i behov av skolskjuts behöver ansöka om detta oavsett färdsätt.

Skolskjuts via Skånetrafiken

Från och med höstterminen 2023 kommer skolskjutsen för mellanstadie- och högstadieeleverna på följande sträckor att ske genom Skånetrafikens linjetrafik: 

 • Hofterup – Löddeköpinge
 • Barsebäckshamn – Löddeköpinge
 • Lilla Harrie – Stora Harrie – Kävlinge
 • Furulund – Kävlinge

De yngre eleverna i förskoleklass till och med årskurs tre kommer även fortsättningsvis att åka upphandlad skolskjuts som idag. Information om hållplatser och tidtabeller kommer att finnas på kavlinge.se/skolskjuts så snart dom finns tillgängliga från Skånetrafiken. 

Vem har rätt till skolskjuts?

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i grundskolan om:

 • Eleven har långt till sin närmsta kommunala skola och uppfyller avståndskraven.
 • Eleven måste gå på trafikfarliga vägar för att ta sig till skolan.
 • Eleven har en funktionsvariation och kan inte ta sig till skolan.
 • Någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan ta sig till skolan.

Avståndskraven är:

 • Årskurs F-3 med mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4-6 med mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Välja annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än elevens närmsta kommunala skola. Väljer eleven att börja på annan skola får elevens vårdnadshavare själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Växelvisboende

När elev till separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Bor båda vårdnadshavarna i kommunen och eleven har valt någon av de närmsta kommunala skolorna i förhållande till bostadsadresserna, kan eleven ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts från den vårdnadshavare som inte bor i anslutning till den närmsta kommunala skola (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda såsom skolvägens längd, funktionsvariation, låg trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet som gör att eleven kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 min/dag från sekundäradressen.

Vid förändrad vistelsetid av växelvisboende, (från udda vecka till jämn vecka eller tvärtom) är det en handläggningstid upp till två veckor.

Funktionsvariation

Har eleven en permanent funktionsvariation eller särskilda behov gör kommunen en individuell prövning/utredning om eleven har rätt till skolskjuts.

Ansvar

Kommunen och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens skolväg. Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer säkert till och från sin hållplats. Kommunen ansvarar för elevens skolskjutsresa och att eleven på ett säkert sätt kommer av och på bussen/taxin.

Om eleven på grund av undervisning missar skolbussen så ansvarar skolan för att eleven kommer hem från skolan.

Om eleven har missat skolskjutsen så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan.

Om skolskjutseleven väljer att inte ta skolskjutsen hem så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer säkert hem.

Är skolskjutsen försenad?

Försenad skolbuss

Om skolbussen är sen med mer än 15 minuter bör man kontakta Bergkvaras trafikledning på 040-53 53 00.

Försenad taxi

Om taxi är mer än 15 minuter sen kontakta Taxi Kävlinge på 046-71 02 68.

Är eleven sjuk?

Taxi

Åker eleven taxi till skolan ska sjukanmälan till taxi göras via mejl på info@taxikavlinge.se. Detta ska ske senast 60 min innan den planerade resan men är det möjligt så gärna dagen innan. Vet man redan när man sjukanmäler att det gäller för flera dagar kan man komma överens med taxi att man meddelar dagen innan eleven ska börja åka igen.

Skolbuss

Åker eleven skolbuss till skolan räcker det att man sjukanmäler till skolan via infomentor.

Elevernas säkerhet prioriteras alltid

Elever

Vid varje läsårsstart genomförs en säkerhets- och utrymningsövning för eleverna. Eleverna genomför praktiska utrymningsövningar av bussarna. Bussföraren ansvarar för övningarna, och instruerar också om hur säkerhetsutrustningen fungerar.

Förare

Skolskjutschaufförerna får kontinuerligt utbildning som omfattar bland annat första hjälpen, brand i buss samt bemötande av personer med särskilda behov. Samtliga förare har en handlingsplan i skolbussen i händelse av olycka.

Fordon

Trepunktsbälten finns på alla platser i skolbussarna och det är obligatoriskt för eleverna att använda dem. Sittplats ska finnas för alla elever. Alla fordon ska vara utrustade med mobiltelefon (försedd med handsfree), brandsläckare, reflexväst, handlampa och förbandsutrustning. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA-system (intelligent stöd för anpassning av hastighet).

Transporternas genomförande

Transporterna ska utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Hämtning och lämning av elever får bara göras på godkända platser. Där det behövs ska föraren leda barn över trafikerad väg till och från fordonet.

Under transporten är det leverantören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Uppstår problem under transporten ska föraren kontakta skolan och/eller kommunen.

Hållplatser

Alla eleverna blir tilldelad en hållplats för av- och påstigning i närheten av sin bostadsadress eller vid en uppsamlingshållplats. En uppsamlingshållplats är en hållplats där flera elever stiger av och på.

Om det hänt något du vill rapportera

Har något hänt på skolskjutsen som du vill att vi ska veta om är du välkommen att höra av dig till oss.

Det kan vara allt från att taxi/buss inte kommer i tid eller inte ha kommit alls eller att det var oroligt bland eleverna på bussen eller i taxin eller att något annat som ni tycker inte känns bra. Ni får även lämna positiv respons och berätta något bra som hänt.

Är det något av brådskande karaktär kan ni alltid ringa kommunens kundtjänst direkt på telefon 046-73 90 00, kundtjänst öppnar kl 08:00.

Ni kan även ringa direkt till våra leverantörer av skolskjuts:

Bergkvara buss, skolskjutssamordning: 040-53 54 20
Taxi Kävlinge, beställningscentral 046-71 02 68

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?