Kommunens byggprojekt

Här hittar du information om pågående kommunala byggprojekt.

Stationsstaden, Kävlinge

Intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3 200 invånare och cirka 1 300 bostäder samt lokaler för butiker och service.

”Livet mellan husen”

Stationsstaden kommer få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas.

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn söderut samt Landskrona och Helsingborg norrut. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.

Harjagersbadet, Kävlinge

Visionsbild över entrén till nya Harjagersbadet.

I den nya stadsdelen Stationsstaden bygger vi ett nytt badhus i tre våningar, med familjebad på de två övre planen och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan.

Beslutet om nytt badhus fattades på kommunstyrelsen den 15 mars 2017. Peab har tilldelats uppdraget att bygga badhuset, som fått namnet Harjagersbadet.

Familjebad och gym i tre plan
Harjagersbadet får en stor 25-metersbassäng med tolv banor och tre meters hopptorn. Det kommer att finnas två mindre bassänger med höj- och sänkbart golv som kan anpassas för olika aktiviteter, som simundervisning och vattengymnastik.

För de allra minsta kommuninvånarna kommer det att finnas ett litet badland – en grund bassäng med vattenaktiviteter. Den som gillar fart kommer att kunna kasta sig ut för vattenrutschbanan och den som vill ta det lite lugnare kan besöka relaxavdelningen på översta våningen.

I början av 2024 väntas vi kunna ta första doppet.

Bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter

Placeringen har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. Badet kommer också bli en väsentlig del i den småstad som håller på att utvecklas i Kävlinge genom byggandet av Stationsstaden.

För att göra tillgängligheten från övriga orter i kommunen ännu bättre föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ytterligare ses över inför öppnandet. Hänsyn ska då tas till badets öppettider och simklubbarnas behov. Vidare ska tillgänglighetsaspekter som tillfartsvägar, parkeringsplatser och gång- och cykelstråk finnas med i projekteringsarbetet.

Ersätter Tolvåkersbadet och Vikenbadet

Våren 2016 presenterades ett politiskt förslag att ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet med en badanläggning i Kävlinge. Förslaget drogs tillbaka och har sedan dess kompletterats med studiebesök och fördjupningar. I det nya förslaget har hänsyn tagits till de åsikter som inkommit.

Tidigare utredningar har konstaterat att befintliga badanläggningar har nått sin tekniska livslängd, upplevs som slitna och ofräscha samt erbjuder för lite bassängtider. Ambitionen är dock att båda nuvarande bad ska hållas öppna under byggtiden för det nya badet.

Nytt kommunhus, Kävlinge

Visionsbild över Kävlinges nya kommunhus, sett från stationen.

I slutet av januari 2021 togs det första officiella spadtaget som markerar startskottet för byggandet av Kävlinge kommuns nya kommunhus. Hösten 2023 planeras huset stå klart för inflytt och invigning.

Central mötesplats
Ambitionen är att skapa en central mötesplats där en stor del av den kommunala servicen samlas. I husets entréplan kommer det att finnas bibliotek, forskarrum och kommunens kundtjänst. En stor luftig fullmäktigesal planeras på översta våningen tillsammans med flera bokningsbara mötesrum. På våning två och tre byggs moderna arbetsplatser för tvåhundra medarbetare.

Tillgängligt och miljöcertifierat
Det nya medborgarhuset blir en mötesplats med hög tillgänglighet där alla ska känna sig 100 % välkomna. Huset kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld – den högsta miljöcertifieringen – vilket bland annat lett till miljövänliga val som solceller på taket och bergvärme.

Lokal arkitektur
Medborgarhuset byggs i fyra våningsplan och kommer att smälta in fint i den lokala arkitekturen. Fasaden pryds med ett terrakottafärgat tegel med inslag av zinkplåt och huvudentrén kommer att vätta mot det nya stationstorget.

Bygget
I januari 2021 togs det första officiella spadtaget och bygget är nu i full gång. Hösten 2021 monterades de prefabricerade väggarna och vintern 2021/2022 påbörjas teglingen av huset. Under 2022 påbörjades det invändigt arbete. Nu är huset i det närmaste färdigbyggt och den 3 oktober 2023 öppnar biblioteket i sina nya lokaler och kommunens medarbetare gör sin första arbetsdag i det nya kommunhuset.

Det har borrats tolv 170 meter brunnar under huset, för att kunna utnyttja bergvärmen. Att nyttja förnyelsebara energikällor är ett av de val som gjorts för att kunna leva upp till de höga krav som ställs för att en byggnad ska kunna få den högsta mijöcertifieringen - Miljöbyggnad Guld.

Almelund

I Almelund ska ett nytt område med bostäder och förskola växa fram. Detaljplanen vann laga kraft i april 2020 och därefter har området detaljprojekterats och underlag och ritningar för upphandling av entreprenör har tagits fram.

Almelund kopplas samman med det intilliggande bostadsområdet Åkershäll, men får sin primära in- och utfart mot Högsvägen där även ett separerat körfält för vänstersväng anläggs. Detta medför att befintlig gång- och cykelväg behöver flyttas i sidled.

Närmast Högsvägen anläggs parkytor med naturlek och grillplats. Parkytorna har också en viktig uppgift i att fördröja dagvattnet i området.

Upphandlad entreprenör, FASAB Mark AB påbörjade arbetena på Högsvägen (väg 1137) under mars månad. Under tiden för åtgärderna på Högsvägen kommer endast ett körfält att vara öppet och reglering sker med trafiksignaler. Beräknad avstängning är till slutet av maj månad. Gång- och cykelbanan får en temporär sträckning innan slutgiltig gång- och cykelväg kan anläggas. FASAB:s arbeten beräknas pågå under hela 2023. I inledningen av 2024 planerar PEAB starta sina arbeten med bostäderna.

I FASABS uppdrag ingår ledningsarbeten för dagvatten, vatten och avlopp, belysningsanläggning med stolpar och armaturer och anläggande av parkytor och dagvattenmagasin. Även anläggandet av gator i det nya området sker i denna entreprenad. Det slutliga färdigställandet av området, med plantering av gatuträd, kantstenssättning och det sista lagret asfalt (slitlagret) sker först när merparten av området byggts ut och byggtrafiken lämnat området. Detta för att undvika att ytor skadas och körs sönder.

Illustration över det planerade Almelundsområdet.

Omvandling av Lödde centrum

Visionsbild som visar torget i nya Lödde centrum

En traditionell stadsmiljö med bostäder, gågator, torg,
handel och service väntas ta form vid Lödde centrum. En ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att omvandla området med fyra stadskvarter, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage och nya gator.

Visionsfilm över området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2022 tas förslaget upp för beslut i kommunfullmäktige.
Om detaljplanen godkänns kan första spadtaget för
nya Lödde centrum väntas tas år 2023.

Detta ingår i planerna för hur området vid Lödde centrum föreslås utvecklas:

 • Cirka 200 bostäder i flerfamiljshus med lokaler för service och handel i kvarterens bottenvåningar.
 • Delar av gatunätet inom planområdet byggs om. Centrumvägen i norr anpassas för skolbusstrafik och lastzoner till livsmedelsbutik.
 • Odalvägen i öster får trädplantering, längsgående bilparkering och trottoar på den västra sidan.
 • Parkeringsmöjligheter i underjordiska garage och på markplan.
 • Barsebäcksvägen utformas som en upphöjd yta mellan Centrumvägen i väster och Odalvägen i öster med trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter.

  Läs mer: Nyhet om ombyggnad av Barsebäcksvägen Länk till annan webbplats.

Ny gång- och cykelväg i Löddeköpinge

Under sommaren 2023 kommer en ny gång- och cykelväg att börja anläggas i Löddeköpinge, längs Barsebäcksvägens södra sida. Även busshållplatserna vid Lödde centrum byggs om och Barsebäcksvägen kommer i samband med detta att utformas som en upphöjd bygata. Tanken är att öka bykänslan genom att förbättra rörelsestråket längs Barsebäcksvägen  och knyta ihop det med Lödde Centrum på ett bättre sätt.

Läs mer: Nyhet om ombyggnad av Barsebäcksvägen Länk till annan webbplats.

Kommunen har slutfört en fastighetsreglering av de tomter som ligger längs Barsebäcksvägen för att kunna genomföra den gällande detaljplanen och bygga ut cykelvägnätet enligt den cykelvägsplan som kommunen arbetar efter.

Under projektets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Barsebäcksvägen och alla trafikanter som kan välja annan väg ombeds göra det. Under vissa etapper kommer bil- och busstrafik att ledas om via Köpingvägen och Landskronvägen. Följ skyltning på platsen.

Förhoppningsvis kan byggstart ske efter sommaren 2023 och den nya gång- och cykelvägen väntas vara klar under våren 2024. 

Kustområdet, Barsebäckstrand

Kommunen ska utveckla kustområdet vid Barsebäckstrand till ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder och lockar både invånare och besökare. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbetet genom projektet "Öka attraktiviteten längs kusten".

Aktivitetscentra - en levande mötesplats för hållbar naturturism

Kommunen ska utveckla Barsebäckstrand som ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder som finns längs kusten, och genom detta skapa en levande mötesplats för hållbar naturturism. För att uppnå detta behövs dessa funktioner i området:

 • Bad och rekreation
 • Mat och upplevelser
 • Boende
 • Aktiviteter längs kusten

En analys har tydliggjort att funktionerna kräver olika drivkrafter, som bäst uppfylls av professionella aktörer inom respektive område. Ytterligare blev det tydligt att de delar som handlar om service till kommunens invånare bäst löses av kommunens organisation. Exempelvis havsbad med brygga, strand och lekplats.

Ett flertal olika aktörer på området som alla har olika fokus men ett gemensamt mål och vision, ger dessutom en större möjlighet till professionell drift och bygger på att maximera samarbete och samverkan. Samtidigt minskar det riskerna för friktion av olika intressegrupper i området.

Det kan röra sig om att aktiviteter utgår från Barsebäckstrand. Likaså en möjlighet att förlägga utbildning och föreläsningar kopplat till aktiviteterna på Barsebäckstrand. Som exempel utbildning i kitesurfing och vindsurfing eller föreläsning om fåglar eller kulturhistoria och fornminnen. Detta möjliggör också utveckling och försäljning av relaterade produkter och tjänster såsom paketresor, kurser med övernattning, utrustning och kartor/böcker för att nämna några.

För att effektivt knyta samman attraktionsnoderna behövs en helhetssyn kring cykelvägar och vandringsleder längs kusten. Detta ger i sig en ökad attraktion.

Vad händer nu?

Analys av marken inom området och av vilka investeringar som behövs för att sedan ta fram förfrågningsunderlag för en stegvis utveckling av området. Projektet ska även ta fram och sammanfatta en vision och värdegrundsfrågor, samt skapa en samverkansgrupp för aktörer vid Barsebäckstrand.

Planer på ny badparkering

En avgörande faktor för att få lönsamhet i att driva verksamhet vid Barsebäckstrand är att utöka antalet campingplatser. Därför vill kommunen flytta den befintliga parkeringen och har fått strandskyddsdispens av miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet fick däremot avslag från Länsstyrelsen, med hänvisning till att strandängarna har höga naturvärden. Kommunen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Bakgrund - satsningen på Barsebäckstrand

Kustområdet vid Barsebäckstrand är en viktig del av Kävlinge kommuns attraktionskraft för både invånare och besökare. Målet med projektet "Öka attraktiviteten längs kusten" är att öka attraktiviteten längs kusten genom att lyfta och stärka det som utgör själva attraktivitet i form av natur, kultur och rekreation - det vill säga natur- och friluftsvärdena såväl som tillgänglighet och kulturlandskap. Genom dialog och samverkan med medborgare, andra aktörer, företagare och organisationer har kommunen kartlagt vilka behov och möjligheter som finns för kustområdet.

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Skissbild på en ljus teglad skolbyggnad.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet har påbörjats, som kommer att ge oss en modern och hållbar mötesplats för utbildning, kultur och föreningsliv i Löddeköpinge. Vi bygger med höga miljökrav och placerar solceller på idrottshallens tak.

Lokaler nyttjas dagar, kvällar och helger
Tolvåkersområdet utvecklas med en tydlig idé om att nyttja lokalerna till flera olika verksamheter. Bild- och musiksalar kan användas av skolan under dagarna och av Kulturskolan på kvällarna. Föreningar och fritidsgård kommer att husera i idrottshallarna på kvällar och helger.

Förnyelse i flera etapper
Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år och delas in i etapper. När allt är klart kommer Tolvåkersområdet att ha en ny skolbyggnad och två idrottshallar. Området blir en central plats för Löddeköpinges barn och unga med fritidsgård, kulturskola, aktivitetspark och många möjligheter för föreningslivet.

Följande aktiviteter är planerade:

 • Ny förskola - färdig årsskiftet 2019/2020
  Den gamla Tolvåkers förskola har rivits och en helt ny förskola har byggts. Förskolan, fritidsgården och kulturskolan flyttade in i de nya lokalerna i början av 2020.
 • Rivning av Söderparkskolan – våren 2020
  Söderparkskolans elever har flyttat in i de moduler som Tolvåkers förskola tidigare använde och i juni 2020 revs mellanstadiedelen av Söderparkskolan.
 • Byggstart för ny skolbyggnad – vintern 2020/2021
  När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds uppförandet av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Den nya skolbyggnaden och idrottshallarna väntas stå klar till våren 2024.
 • Tolvåkerskolan rivs – hösten 2023
  När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd flyttar Tolvåkersskolans elever in och den gamla Tolvåkerskolan rivs i etapper.
 • Tolvåkersbadet rivs
  När det nya badhuset i Kävlinge är klart kommer Tolvåkersbadet att rivas.
 • Aktivitetspark byggs och utemiljöer färdigställs.
  Slutligen, när Tolvåkersbadet har rivits, byggs en aktivitetspark och den sista delen av utemiljön färdigställs.
Ritning över Tolvåkersområdet

På ritningen:
a) Amfiteater
b) Lekyta med bollplank
c) Multisport
d) Parkering
e) Idrottshall
f) Utegym
g) Söderparks befintliga kola
h) Skola
i) Beachhandboll
j) Parkourpark
k) Pulkabacke

Åstaden

Skissbild från ovan som ger en översikt över hela det nya området Åstaden.

På och omkring det gamla sockerbruket i utkanten av Kävlinge planerar Kävlinge kommun att tillsammans med fastighetsägaren Lantmännen skapa en modern stadsmiljö med bostäder, skola, förskola och service, som tar tillvara attraktiviteten och de unika förutsättningarna intill Kävlingeån.

Nära till natur och pendling

Genom att koppla ihop Kävlinges stadskärna med Furulunds gröna rekreationsmiljöer skapas mervärden samtidigt som tillgången till två Pågatågsstationer ger en oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne. Kävlingeån kommer att lyftas fram genom att vi öppnar upp och anlägger naturstråk.

Samhällsservice

Åstaden kommer när det är färdigbyggt att bestå av omkring 1900 nya bostäder. Dessutom planeras ett brett utbud av samhällsservice, som exempelvis skola, förskolor, vårdcentral och boende för äldre.

Historiska arvet bevaras

Den storskaliga fabriksmiljö som funnits inom området har sedan länge spelat ut sin roll som sockerbruk, men det historiska arvet har stora värden och ska bevaras. Områdets historia ska tillvaratas och sockerbrukets vackra gamla fabriksbyggnader ta till exempel bevaras och få nya användningsområden.

Skissbild över det nya torget i Åstaden.

Sockerbrukstorget, i norra delen av Åstaden i anslutning till den äldre bebyggelsen, blir den största och viktigaste offentliga mötesplatsen. Längs torgets östra sida finns den gamla betladan. Illustration: FOJAB

Skissbild över Kävlingeån och naturområdet däromkring.

Naturen närmast ån bevaras och det finns möjlighet att skapa en miljö där vattnet och solläget tas tillvara på bästa sätt. Den nya åpromenaden blir områdets gröna mötesplats och kopplas samman med åpromenaden öster om Storgatan. Illustration: FOJAB.

Skönadals förskola, Hofterup

Skissbild över Skönadals förskola sedd från den lummiga gården.

På bästa läge i lummiga Hofterup byggs en helt ny förskola, som binder samman den idylliska skogsmiljön utomhus med inomhuslärmiljön genom noggrant utvalda material, färger och inredning på tema skog och natur.

2019 fick barn och personal flytta ut till temporära moduler efter det att en vattenläcka påträffats på Skönadals förskola. Fuktskadorna var så omfattade att det inte var försvarbart med renovering, utan en modern, ny förskola skulle byggas.

Den nya förskolan stod klar hösten 2022 och kommer att följa Kävlinge kommuns funktionsprogram för byggnation av förskolor där byggnadens utformning bygger på pedagogisk forskning och Skolverkets riktlinjer om barngruppens storlek.

Skissad översiktsbild över Skönadals förskola, där man ser skolbyggnaden och den stora lummiga gården med höga träd.

Skönadals förskola får en grön lummig utemiljö där så mycket som möjligt av den omkringliggande skogsdungen har bevarats.

Framtida byggprojekt

Bostadsbyggandet väntas gå på högvarv de kommande åren och utöver de 1 300 bostäder som redan är planerade i bland annat Stationsstaden, visar en analys att det finns möjlighet att bygga ytterligare 7 600 bostäder till år 2035. 6 700 av dessa bostäder är tänkta att byggas i Kävlinge och Furulund. Av de övriga väntas Dösjebro få ett trettiotal, Hofterup 350 och Löddeköpinge 500 bostäder.

Verktyg för värdeskapande stadsutveckling

En förtätningsstrategi för var och hur det ska byggas de närmaste tjugo åren har tagits fram. Fokus ligger på att förtäta befintliga tätorter, snarare än att bygga på jordbruksmark.

Fyra områden har särskilt fokus:

 • Förtätning av Kävlinge stadskärna för att stärka serviceunderlaget lokalt.
 • Byggandet av en å-nära stad i området längs Kävlingeån för att bygga samman Kävlinge och Furulund.
 • Främjandet av centrala småstäder i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro för att stärka orterna och skapa förutsättningar för en större andel hållbara transporter.
 • Förtätning av befintliga villaområden i tätorterna för att skapa mer levande orter och öka förutsättningarna för en större andel hållbara transporter.

Krösenet

Illustration över Krösenet.

Detaljplanen för Krösenet 16 med flera vann laga kraft 2020-09-02.

I enlighet med detaljplanen kommer området att bebyggas med flerbostadshus i tre våningar.

Åtgärder på kommunal mark

 • Upprustning av Sylgatan
 • Upprustning av befintlig park med sittmöjligheter i soligt läge
 • Upprustning av befintlig gång- och cykelväg mellan Vikengatan och Kungsgatan

Ny separerad gång- och cykelväg anläggs mellan Vikengatan och Kungsgatan.

Upphöjd gång- och cykelpassage på Vikengatan med anslutning mot befintlig gång-och cykelväg genom skogen.

När flerbostadshuset är på plats kommer delar av Kungsgatan att byggas om. Gatan erhåller ny belysning och ny beläggning i form av marktegel för att förstärka intrycket av en tätortsentré. Även gångytorna får ny markbeläggning.

Tidplan 2023

Upphandlad entreprenör som utför arbetena är VA-gruppen.

Arbetena påbörjades i slutet av april och planeras pågå till och mes hösten då planteringsarbetena görs.

Inledningsvis görs VA-arbeten i form av rivning av befintliga ledningar och förläggning av nya för att möjliggöra för exploatören ER-HO att påbörja sina arbeten inom på tomtmark.

Här kan du se vilka arbeten som kommer att utföras. Pdf, 706.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nytt kulturhus i Kävlinge

Lallerstedtska huset, som idag inhyser Kävlinge bibliotek, café och Kulturskolan planeras bli kulturhus. I höst flyttar biblioteket till nya kommunhuset och därför undersöks möjligheten att skapa en ny samlingspunkt, ett kulturhus, för kommuninvånarna. Caféet och kulturskolan kommer fortsatt finnas kvar i lokalerna på Kvarngatan 17.

I uppdraget att utreda kulturhuset står det bland annat att:

 • huvudinriktningen är att skapa ett kulturhus som är tillgängligt för alla
 • huset ska vara en öppen, kreativ mötesplats som möjliggör möten mellan kommuninvånare i olika åldrar, föreningar, civilsamhälle, kommunala verksamheter med flera
 • en scen ska anläggas i nuvarande bibliotekssal
 • Kulturskolans verksamhet ska kvarstå, i ändamålsenliga lokaler
 • café ska finnas i huset
 • kommuninvånare, föreningar och andra intressenter ska involveras och vara delaktiga i utformning, innehåll och verksamhet

Under våren 2023 påbörjade arkitekter arbetet med att rita på möjliga lösningar för hur huset kan användas för att möta behov och önskemål. Under våren och sommaren har det funnits tillfällen att tycka till och under hösten kommer fler tillfällen erbjudas. Behov och önskemål har samlats in från medborgare, föreningar, studieförbund, biblioteket, caféet och kulturskolan. Tack till alla er som bidragit med tankar och önskemål!

Har du frågor om projektet, välkommen att kontakta projektledare Lina Rudin på lina.rudin@kavlinge.se.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?