Vi minskar vår klimatpåverkan

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. I Kävlinge kommun behöver vi minska på våra klimatpåverkande utsläpp och arbetet pågår inom alla våra sektorer. För att höja vår ambitionsnivå är en klimat- och energiplan under framtagande.

Kävlingeån

Så minskar vi våra utsläpp

I kommunen pågår ständigt arbetet med att minska utsläppen av växthusgasen. Nedan följer några exempel på detta:

  • 81 procent av kommunens fordonsflotta är fossilbränslefri (2023) och vi fortsätter arbetet med att byta ut våra fordon.
  • Solpaneler installeras på både nybyggda och befintliga byggnader för att bidra till en hållbar energiförsörjning.
  • Klimat- och miljökrav ställs i våra upphandlingar och vi arbetar med återbruk av möbler och andra inventarier.
  • Energieffektiviseringsåtgärder genomförs i bostäder och lokaler.
  • Nya riktlinjer för resor och möten ska bidra till mer hållbart resande i kommunverksamheterna.

Utöver detta pågår en mängd aktiviteter inom våra sektorer som bidrar till vår ständiga förbättring.

Koldioxidbudget

En koldioxidbudget har tagits fram för det geografiska området Kävlinge. Budgeten beskriver hur snabbt utsläppen av växthusgaser behöver minska för att vi ska nå Parisavtalets mål.

Enligt avtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader och man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Inrikes transporter är Kävlinge kommuns största källa till koldioxidutsläpp och här spelar E6:an som går genom kommunen en stor roll.

Klimatanpassning

Kävlinge kommun behöver också anpassas till konsekvenserna av en högre temperatur i framtiden. Därför är klimatanpassningsarbetet en nyckelfråga. En klimatanpassningsplan är under framtagande. Denna kommer att utgöra ett viktigt underlag för att planera och genomföra åtgärder för att minska effekterna av ett förändrat klimat.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?