Hållbar utveckling i Kävlinge kommun

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till en hållbar, trygg och meningsfull framtid i Kävlinge kommun.

Kävlinges hållbarhetsstrategi innehåller sju strategiska områden och bidrar till Kävlinges vision: Vi formar framtiden!

Sju strategiska områden i hållbarhetsstrategin

Sju strategiska områden i hållbarhetsstrategin

Sju strategiska områden i hållbarhetsstrategin

Varje strategiskt område samlar ett antal viktiga hållbarhetsfrågor för kommunen. Områdena bidrar även till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

1. Styrning för hållbar utveckling

Fem högar med mynt

Kävlinge kommuns hållbarhetsarbete ska bedrivas långsiktigt och integrerat i verksamheterna.

Strukturerade arbetssätt och uppföljning är en förutsättning för att uppnå ständiga förbättringar. Nya aktiviteter och målsättningar bör ingå som en del av sektorernas verksamhetsutveckling. Hållbarhetstänk behöver även inkluderas i kommunövergripande stödprocesser som ekonomi samt upphandling och inköp.

Detta når vi genom att:

 • Hållbarhet är en förutsättning i vår styrmodell.
 • Årligen prioritera hållbarhetsaktiviteter med hög väsentlighet inom de olika sektorerna.
 • Koppla de globala målen i Agenda 2030 till våra aktiviteter.
 • Väga in hållbarhetsaspekter i våra stödprocesser.
 • Finansiera hållbara projekt via Hållbarhetsrådet.

Styrande dokument

 • Etiska regler för Kävlinge kommun
 • Inköps- och upphandlingspolicy
 • Finansiella riktlinjer
 • Ägardirektiv

2. Hållbar stadsutveckling

Gata med villor

När orterna i Kävlinge kommun växer och utvecklas med nya invånare, företag och besökare är det viktigt att detta görs med hänsyn till både de behov som finns idag och den påverkan detta får på kommande generationer. Med hållbar stadsutveckling menas en process där man väger in social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet när det gäller fysisk planering, effektiva transportsystem, tillgång till grönområden och mycket annat.

Detta når vi genom att:

 • Arbeta förebyggande med klimatanpassning.
 • Ställa krav på miljöprestanda vid nybyggnation.
 • Prioritera ny bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik.
 • Hushålla med mark i den fysiska planeringen.
 • Energieffektivisera kommunens verksamheter.
 • Arbeta för hållbara resor, transporter och mobilitetslösningar.
 • Samverka med olika aktörer.

Styrande dokument

 • Översiktsplan 2040
 • Klimatanpassningsplan
 • Markpolicy
 • Energi- och klimatplan
 • Strategi för gestaltad livsmiljö
 • Parkeringsstrategi

3. En skola för hållbar utveckling

Elever i ett klassrum

Nästa generation behöver ha en bra förståelse för hållbar utveckling redan från start. Skolan ska verka för en positiv framtidstro för våra barn och elever. Genom att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka får barn och elever ett personligt förhållningssätt till globala hållbarhetsfrågor.

Detta når vi genom att:

 • Bedriva undervisning om hållbar utveckling enligt läroplanerna.
 • Vara goda förebilder för våra elever.
 • Bedriva projekt med koppling till Agenda 2030.
 • Skapa skolmiljöer som stimulerar till lärande om hållbarhet.
 • Arbeta med hållbarhetsfrågor i funktionsprogrammen för förskolan och skolan.
 • Integrera pedagogiska måltider i undervisningen.

Styrande dokument

 • Läroplaner
 • Måltidsstrategi
 • Grönplan
 • Klimatanpassningsplan
 • Funktionsprogram förskola Kävlinge
 • Funktionsprogram skola Kävlinge
 • Biblioteksplan

4. Jämlika och trygga levnadsvillkor

Handslag mellan kollegor på ett projektmöte på kontoret där projektgruppen består av personer med olika ålder och etnicitet

Kävlinge kommun ska värna en socialt hållbar samhällsutveckling och vara en plats där man kan leva ett gott liv med jämlika, trygga och hälsosamma levnadsvillkor genom hela livet. I Kävlinge ska alla känna sig välkomna, oavsett om man är född någon annanstans eller är rotad i kommunen sedan generationer. Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska tas till vara oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund man har.

Detta når vi genom att:

 • Samarbeta med näringslivet kring arbetsmarknadsåtgärder.
 • Bidra till trygga och stabila uppväxtvillkor för barn och unga.
 • Arbeta förebyggande mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) i kommunen.
 • Skapa förutsättningar för en trygg miljö med möjligheter till aktiviteter.
 • Komplettera orternas bostadsutbud genom nya bostadsprojekt för en ökad variation av bostadstyper, upplåtelseformer och storlekar.
 • Förstärka beredskapen för lokala, regionala och nationella krishändelser.
 • Samarbeta med polis och olika delar av civilsamhället kring trygghetsskapande åtgärder.
 • Främja hälsa och självständighet samt förebygga ensamhet och undernäring hos äldre.

Styrande dokument

 • Folkhälsoplan
 • God och nära vård
 • ANDTS – handlingsplan
 • Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer
 • Måltidsstrategi
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning
 • Styrdokument för civil beredskap, Kävlinge kommun 2023-2026

5. Hållbara naturmiljöer

Kävlingeån

I Kävlinge kommun är det nära till varierade naturområden som skog, åar och kust. Detta är en stor del av Kävlinges attraktivitet och styrka och betydande anledningar till att människor väljer att flytta hit. Naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation och återhämtning och har positiva effekter på såväl kropp som sinne. Tillgången till goda naturmiljöer behöver säkerställas, vårdas och utvecklas för att stärka de värden naturen skapar.

Detta når vi genom att:

 • En övergripande blågrön infrastruktur säkerställs genom att viktiga områden och samband bevaras och utvecklas i takt med bebyggelseutvecklingen.
 • Multifunktionella grönytor skapas i samband med att ny bebyggelse tillkommer. Dessa grönytor fungerar både som rekreationsområden och för klimatanpassning.
 • Ekosystemtjänster och biologisk mångfald tas i beaktande i den fysiska planeringen och i den kommunala markförvaltningen.
 • Naturområden och träd finns i tillräcklig omfattning för en effektiv klimatreglering ett behagligt lokalklimat.
 • Naturtyper av särskilt värde bevaras och utvecklas och naturvårdande insatser som ökar den biologiska mångfalden genomförs där det är möjligt och lämpligt.
 • Skogen sköts så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv skapas.

Styrande dokument

 • Översiktsplan 2040
 • Grönplan
 • Nödvattenplan
 • Vattentjänstplan
 • Klimatanpassningsplan

6. Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

En grön jordglob

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, att öka resurseffektiviteten och minska avfallsmängderna liksom spridningen av farliga ämnen. Allt detta ska ske samtidigt som samhället verkar för en social utveckling så att alla kan leva ett gott liv.

Detta når vi genom att:

 • Använda upphandling och inköp som verktyg för hållbar konsumtion.
 • Tillhandahålla goda möjligheter för invånarna att sortera sitt avfall.
 • Minska matsvinnet.
 • Informera kommuninvånarna om en mer cirkulär livsstil.
 • Säkerställa att material och massor som går att återanvända tas om hand vid rivning och markarbeten.
 • Ställa krav på entreprenörer och byggherrar vid byggnation och rivning.
 • Ge möbler, elektronik och andra produkter en längre livslängd.
 • Verka för hållbara handelsplatser.

Styrande dokument

7. Hållbart och inkluderande arbetsliv

Flera händer som ligger på varandra

Kävlinge kommun är ortens största arbetsgivare. Detta innebär ett extra stort ansvar för att fungera som en förebild vad gäller ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

Ett hållbart arbetsliv innebär att arbetslivet utformas på ett sätt så att det fungerar långsiktigt och förhindrar att arbetstagare slits ut och blir sjukskrivna. Ett inkluderande arbetsliv är välkomnande för människor med olika bakgrunder och funktionsvariationer. All diskriminering ska förebyggas och motverkas.

Detta når vi genom att:

 • Arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Främja mångfald vid rekrytering.
 • Följa upp våra arbetsmiljömål.
 • Regelbundet genomföra riskbedömningar, samt när större förändringar sker.
 • Arbeta med vår organisationskultur
 • Säkerställa en ändamålsenlig introduktion.
 • Ha heltidsarbete som norm.
 • Erbjuda praktikplatser och anställningar till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Styrande dokument

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Strategi för lönepolitik
 • Ledarkompassen
 • Riktlinjer för resor och möten

Kommunens roll

I Kävlinge kommun har vi en mängd verksamheter med vitt skilda uppdrag men med det gemensamma målet att verka för kommuninvånarnas bästa genom hela livet.

Kävlinge kommun har därmed flera viktiga roller att spela för att främja hållbar utveckling genom att exempelvis vara:

 • En möjliggörare genom byggande och underhåll cykelbanor, fritidsanläggningar och erbjudande av andra tjänster som främjar hållbara val i vardagen för kommuninvånarna.
 • En föregångare inom nyckelområden som fossilbränslefria fordon.
 • En samarbetspartner för lokala, regional och nationella företag och organisationer för en hållbar samhällsutveckling.
 • En källa till information och inspiration för kommuninvånarna om hur en hållbar livsstil kan se ut.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?