Organisation och ansvarsområden

Var fattar man besluten i kommunen? Hur samarbetar kommunen med exempelvis kommunala funktionsrättsrådet och kommunala pensionärsrådet? På denna sida får du veta mer om hur Kävlinge kommun är organiserad och hur ansvaret för sakfrågor är fördelad.

Nyfiken på Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet?

Läs mer om kommunens rådgivande organ

Kommunen är en lokal samhällsorganisation inom ett begränsat geografiskt område. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Kommunen är en demokratisk organisation och grundar sig på det kommunala självstyret, kommunallagen samt särskilda föreskrifter.

Kommunens ansvar enligt kommunallagen är bland annat:

 • Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • Försörjningsstöd
 • Förskola och skola
 • Bibliotek
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Beredskap och säkerhet
 • Överförmyndarverksamhet

Andra verksamheter som sker på frivillig grund är bland annat: gator och parker, kultur- och fritidsverksamhet samt näringsliv.

Kommunalråd

Kommunalråd är en förtroendemannatitel och innebär att du är hel- eller deltidsarvoderad av kommunen. Kommunalråden har politiska uppdrag i kommunstyrelsen och ibland även i andra nämnder.

Kävlinge kommuns kommunalråd Annsofie Thuresson (M).

Kommunanställda tjänstepersoner

I Kävlinge kommun arbetar cirka 2000 tjänstepersoner med diverse olika saker - från fritidspedagoger och sjuksköterskor till IT-samordnare och kommunikatörer. Tjänstepersonerna är opolitiska och arbetar för att verkställa de beslut och prioriteringar som politiken beslutar om.

Kävlinge kommuns organisationskartaFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring

Kommunfullmäktige bär huvudansvaret

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande församlingen i kommunen och går att jämföra med riksdagen på central nivå. 78 personer sitter i Kävlinge kommuns kommunfullmäktige varav 49 är ordinarie ledamöter. Politikerna väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Antalet röster partiet får styr sedan hur många platser de får i kommunfullmäktige.De förtroendevalda politikerna bär huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse och nämnder som ska bereda och genomföra fullmäktiges beslut.

Allmänheten är välkommen att delta vid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorterar under kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 26 personer med olika uppdrag som svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa nämnderna och deras verksamheter inom samtliga verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut i kommunfullmäktige. Till sin hjälp i har man förvaltningsledningsgruppen och tjänstepersonal inom kommunkansliet.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden i Kävlinge kommun är: politisk ledning, kommunledning, administration, ekonomi. HR, kommunikation och näringsliv.

Partier och uppdrag i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämnd - kommunal myndighet med ansvarsområde

Kävlinge kommuns nämnder beslutar och utreder inom ett visst område, till exempel omsorg eller utbildning.

Nämnderna ansvarar för att respektive verksamhet drivs mot de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och kommunstyrelsen innan de tas upp i fullmäktige.

Kävlinge kommuns nämnder

 • Arbetsliv- och fritidsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Utbildningsnämnden

Kontakta kommunens nämnder >

Övriga nämnder och funktioner

 • Revisionsnämnden
  Revisionsnämnden är kommunens granskningsorgan och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder.
 • Valnämnden
  Valnämnden verkar för att allmänna val och folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.
 • Överförmyndare
  Överförmyndarens uppgift är att med stöd av gällande lagbestämmelser i bland annat föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap, förvaltarskap med mera.

Nämndernas ansvarsområden

Arbetsliv- och fritidsnämnden

Arbetsliv- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgift inom gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsprogram, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg samt integration.

Arbetsliv- och fritidsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygglov samt miljö- och hälsoskyddsområdet. För beredning och handläggning av nämndens frågor och ärenden ansvarar bygglovsenhet och miljöenhet, tillsammans med sektorschef.

Bygg- och miljönämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgift inom hemvård samt LSS och socialpsykiatri. Under omsorgsnämnden ligger också kommunens gemensamma måltidsservice.

 • Hemvården ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende enligt socialtjänstlagen.
 • LSS och socialpsykiatri, ansvarar för stöd till funktionshindrade.
 • Måltidsservice svarar för kost inom kommunens skolor, förskolor och äldrevård.

Omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskola och grundskola.

Utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens sammanträden äger för det mesta rum i fullmäktigesalen på kommunhuset och de är öppna för allmänheten.

Revisionsnämnden, revisionen

Revisionen är kommunens granskningsorgan och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel godtagbart sätt samt om den interna kontrollen som utövas av nämnderna är tillräcklig.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landsting och kommun som hålls tredje söndagen i september vart fjärde år. Valnämnden handhar även val till EU-parlamenteten och eventuella folkomröstningar i kommunen. Verksamheten är lagreglerad.

Valnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten. I överförmyndaren i Kävlinge sitter 3 ledamöter och 3 ersättare.

För den som har behov av hjälp kan Kävlinge kommuns överförmyndare medverka till att en "god man", förvaltare eller förmyndare utses.

Den 1 januari 2015 gick Kävlinge kommun tillsammans med Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner ihop i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är utsedd till värdkommun för den nya organisationen.

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcksverket

Regeringen beslöt den 8 december 2022 att Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcksverket upphör den 10 januari 2023.

Nämndens arkiv är på väg att tas över av Riksarkivet. Information när det är slutfört kommer att finnas på denna sida.


Här hittar du protokoll från alla nämnderna i Kävlinge kommun

Rådgivande organ

De rådgivande organen ger möjlighet till samråd och ömsesidig information mellan föreningar/organisationer och kommunen. I råden diskuteras synpunkter på den kommunala verksamheten, dess utformning och förslag på förändringar i samhället.

Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan funktionsrättsorganisationer och kommunen. Rådet ger möjlighet för föreningarna att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar. Mötena ger även kommunen tillfälle att informera om förändringar i samhället.

I kommunala funktionsrättsrådet är följande föreningar representerade:

 • Skånes Dövas Distriktsförbund
 • Hörselskadades förening i Lund
 • Personskadeförbundet Rehabilitering, tillgänglighet och påverkan
 • Autism Skåne
 • Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Malmö
 • Neuroförbundet Lundabygden

Till mötesanteckningarna för funktionsrättsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunens styrelse och nämnder.

Rådet ger möjlighet för pensionärsorganisationerna att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar. Mötena ger även kommunen tillfälle att informera om förändringar i samhället.

I kommunala pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

 • PRO Kävlinge
 • PRO Furulund
 • SPF Gillhög
 • SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge

Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet

Du kan ta del av mötesanteckningarna från det kommunala pensionärsrådet direkt på Kävlinge kommuns webbplats.

Till mötesanteckningarna för pensionärsrådet

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?