Val och byte av skola

Här hittar du bland annat information om skolvalet och hur du går tillväga om du flyttar till eller från Kävlinge kommun med skolbarn.

Fyra elever sitter i ett klassrum

Information om skolvalet 2024

Besked om skolplacering skickas hem i mitten av april. Logga in med ditt Bank-ID på Mitt skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se ditt barns placering.

Skolval till förskoleklass eller årskurs 7

Under december och januari är skolvalet öppet för blivande förskoleklass och årskurs 7.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja skola till ditt barn inför skolstarten. Skolan kan ligga i eller utanför kommunen och vara en kommunal skola eller en friskola.

Om det på en skola finns fler sökande än platser görs urvalet enligt de urvalsregler som skollagen anger. För förskoleklass gäller även Utbildningsnämndens beslut om urvalsgrunder. Mer information finns under Fördelning av platser.

Förskoleklass - ansök om plats

Friskola eller skola i annan kommun

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun vill vi ändå att du skickar ditt val till oss. Kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

Anpassad grundskola

Om en elev ska gå på anpassad grundskola (tidigare benämnt grundsärskola) kontaktar vårdnadshavarna barn-och elevhälsan i Kävlinge kommun.

Kontakt och information om anpassad grundskola.

Fördelning av platser till förskoleklass

Vårdnadshavares önskemål

Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som vårdnadshavaren önskar. Vårdnadshavare har möjlighet att önska och rangordna tre skolor som de kan tänka sig att deras barn ska gå på. Då en elev inte kan erbjudas plats på förstahandsvalet ska andrahandsvalet likställas som ett förstahandsval. Samma princip gäller om inte heller andrahandsvalet kan erbjudas.

Viktigt att notera är att det finns ett undantag då vårdnadshavares önskemål frångås för att säkerställa att inget barn får alltför lång väg till sin skola enligt elevens rätt till en skola nära hemmet enligt skollagen. I Kävlinge kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger tre kilometer från folkbokföringsadressen. I Kävlinge kommun har vi nio kommunala skolor som har förskoleklass.

Vid fler sökande än platser

I de fall det finns fler sökande än antal platser på en viss skola fördelar Kävlinge kommun platserna enligt följande två urvalsgrunder.

  1. Syskonförtur
  2. Relativ närhet

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för samtliga syskon i familjen som är folkbokförda på samma adress, oavsett om det är biologiska syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsammans med sina respektive vårdnadshavare. Syskonförtur gäller även för biologiska syskon som är folkbokförda på olika adresser. Syskonförtur gäller för årskurs F-6.

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att man jämför varje elevs avstånd från folkbokföringsadressen till den önskade skolan, med andra elevers motsvarande avstånd. Relativ närhet används för att ingen elev ska få orimligt långt till skolan.

Det som mäts är avståndet från elevens folkbokföringsadress till den önskade skolan och den närmsta alternativa skolan. När kommunen mäter avståndet mäts den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen. Som hjälp med avståndsmätningen finns ett särskilt IT-system.

Syftet med relativ närhet är att alla elever ska få placering på en skola nära hemmet i Kävlinge kommun, även om det inte är skolan som ligger allra närmast.

Exempel
Om det är två barn som har önskat placering på samma skola men bara ett av dem kan få plats, är det barnet som har längst relativt avstånd till den närmaste alternativa skolan som har rätt till platsen.

Bildkälla: https://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--grundsarskola/soka-skola/fordelning-av-platser-i-skolan.html

Årskurs 7 - ansök om plats

Friskola eller skola i annan kommun

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun vill vi ändå att du skickar ditt val till oss. Kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

MFF akademin på Korsbackaskolan

Är du intresserad av MFF akademin?
Ta del av informationen på Korsbackaskolans webbplats.

Anpassad grundskola

Om en elev ska gå på anpassad grundskola (tidigare benämnt grundsärskola) kontaktar vårdnadshavarna barn-och elevhälsan i Kävlinge kommun.

Kontakt och information om anpassad grundskola.

Skollagen paragraf 9 kapitel 15

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid annan skolenhet. När det gäller val av skola får kommunen endast frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om utbildningen vid en viss skolenhet har begränsats till att avse elever som är i behov av särskilt stöd (resursskola) gäller inte första stycket andra meningen. Om det inte finns plats för alla som har uttryckt önskemål om placering vid en viss resursskola ska ett urval göras. Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras".

Överklagan av skolplacering

Om du anser att Kävlinge kommun har fattat beslut om skolplacering på felaktiga grunder finns det möjlighet att överklaga.

  • Skriv vilket beslut du överklagar och vilka felaktiga grunder kommunen tagit beslut på.
  • Skicka med namn, personnummer och adress på eleven det gäller. Skriv under dokumentet.
  • Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan skickas till:
Kävlinge kommun
Utbildningsnämnden
244 80 Kävlinge

Utbildningsnämnden skickar överklagan vidare till rätt instans.

Skolgång i annan kommun eller på en friskola

Information om vad som gäller om du väljer skolgång på en friskola eller skola i annan kommun.

Skola i annan kommun

Om elev/vårdnadshavare önskar skolgång i en skola i en annan kommun än Kävlinge och om den mottagande kommunen inte ser något hinder i detta, upprättas ett avtal mellan kommunerna om elevens skolgång och om den ekonomiska regleringen mellan kommunerna.

Är eleven folkbokförd i Kävlinge kommun men väljer att gå i skolan i en annan kommun behöver du göra en anmälan via e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friskola

Ett barn kan fullgöra sin skolgång i en fristående skola, det vill säga en skola med annan huvudman än en kommun, om skolan är godkänd av Skolverket. Kravet på friskolan är att verksamheten svarar mot läroplanens utbildningsmål och den värdegrund som gäller för den offentliga skolan.

Transport

Då valet av en friskola är ett beslut som grundar sig på förälders initiativ medför det dock att föräldern ansvarar för transport till och från den aktuella skolan.

Elevpeng

Kävlinge kommun betalar elevbidrag till den mottagande fristående skolan.

Anmälan

Vårdnadshavare behöver anmäla byte av skola om barnet är folkbokförd i Kävlinge kommun och har fått plats i en fristående skola. Du gör anmälan via e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om plats i grundskolan eller byte av skola

Här får du information för dig som flyttar hit med barn som går i grundskolan eller hur du gör när ni flyttar från kommunen.

Plats i grundskolan i samband med flytt till Kävlinge kommun

Plats i kommunal grundskola

Flyttar du till Kävlinge kommun så ansöker du om plats i kommunal grundskola via vår e-tjänst:
Ansöka om eller byte av plats i kommunal grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Plats på en friskola eller skola i annan kommun

Om du önskar plats på en friskola eller skola i en annan kommun, vänligen kontakta den skola du önskar plats på.

Anmälan om byte av skola till annan kommun eller fristående skola

Flyttar du från Kävlinge kommun så anmäler du om byte till skola i annan kommun eller fristående skola via vår e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?