Statistik

Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden.

För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till databasen Kolada. Länk till annan webbplats. I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden.

Befolkning

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 32 470 invånare, en ökning med 129 personer.

Under året har Kävlinges befolkning inte ökat i den takt vi prognostiserat. Flyttnettot (inflyttade minus utflyttade) på 37 personer var en rejäl minskning jämfört med senaste fem åren då snittet legat på 263 personer per år. Det beror framförallt på ej färdigställda nybyggnationer samt förändrade flyttmönster med både mindre inflyttning och högre utflyttning än prognostiserat. 

Kävlinge hade under 2022 en tillväxttakt på 0,4 %, vilket är lägre än både föregående års tillväxt och kommunens ambition om att växa i snitt 1,5 % per år. Även i övriga Skåne minskade tillväxttakten, dock främst på grund av ett lågt födelsenetto. Kävlinge var dock en av de 10 skånska kommuner som hade både ett positivt födelsenetto och ett positivt flyttnetto, om än litet.

Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2013-2022) ökat med 3043 personer vilket motsvarar en tillväxttakt på 0,9 %.

Befolkning per tätort och småort 2022

Ort


Ökning/minskning sedan 2021

Tätorter

Kävlinge

10395

+ 182

Löddeköpinge

7350

- 20

Furulund

4616

- 11

Hofterup/Ålstorp

3647

+ 15

Dösjebro

890

- 13

Barsebäck by

961

+ 84

Barsebäckshamn

475

- 88

Lilla Harrie

355

+ 23

Västra Karaby

248

- 10

Småorter

Högs by

179

+ 12

Södervidinge

130

- 8

Stora Harrie

117

+ 3

Vikhög

120

+ 3

Ålstorp 5

194

-12

Järavallen

191

- 15

Landsbygd

2566

- 16

Restförda

36


Kommunens befolkning 2022-12-31

32 470

+ 129


Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Befolkningsprognos 2023-2033

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Länk till aktuell prognos. Pdf, 640.8 kB.

Vid årsskiftet 2022/2023 hade Kävlinge kommun 32 470 invånare. Enligt senaste befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2027, en något lägre tillväxttakt än tidigare prognos. På längre sikt beräknas kommunen växa desto mer och enligt prognos kommer det till år 2033 vara över 41 000 människor boende i kommunen där de största tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge står för den största ökningen. Utvecklingen är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Befolkningsprognos på karta

Ta gärna del av kommunens befolkningsprognos via vår Kartportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan se prognosen nedbruten på olika geografiska områden och orter i kommunen.

Diagram över befolkningsprognosen

Befolkningsutveckling 2012-2022 samt prognos 2023-2033

Befolkningsutveckling 2012-2022 samt prognos 2023-2033

Utveckling åldersgrupper 2012-2022 samt prognos 2023-2033

Utveckling åldersgrupper 2012-2022 samt prognos 2023-2033

Bostäder, nybyggnation

Kävlinge växer. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Inom tio år beräknas 3500 nya bostäder att byggas.

Hushåll efter boendeform

Bild som visar fördelningen av hushåll per boendeform i Kävlinge kommun år 2021

Bild som visar fördelningen av hushåll per boendeform i Kävlinge kommun år 2022

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2021

Diagram som visar hur stor andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus per ort år 2022

Nybyggnation

Nybyggnation efter upplåtelseform i Kävlinge kommun mellan 2016-2022

Tabell avseende nybyggnation per ort och totalt i kommunen mellan 2016-2022

Förvärvsarbete och utbildningsnivå

Förvärvsfrekvens

Kävlinge kommun har en förvärvsfrekvens på 85,3 procent bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år. Snittet i Sverige ligger på 79,6 procent.

Liggande stapeldiagram över förvärvsfrekvens i Kävlinge kommun och dess orter år 2021

Utbildningsnivå

Kävlinge kommun har förhållandevis hög utbildningsnivå bland befolkningen, högre än snittet för Skåne och Sverige totalt. 50, 6 procent av befolkningen hade år 2022 en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivå är en viktig faktor för förutsättningar på arbetsmarknaden och för det lokala näringslivet.

Näringsliv och arbetsgivare

Via denna länk kommer du till Region Skånes kommunrapport med statistik kopplat till näringsliv och arbetsmarknad. Länk till annan webbplats.

Egenföretagare på heltid

Fler personer har sin huvudsakliga sysselsättning genom anställning än genom företagande. 83 % är sysselsatta genom en anställning och 17 % genom företagande. I Skåne är motsvarande siffror 89 % och 11 %, vilket innebär att fler har sin sysselsättning genom företagande i Kävlinge än i andra kommuner.

Arbetsgivare i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är den största arbetsgivaren med över 2000 anställda följt av Ekens assistans AB, KTB Stormarknad AB och Södervidingebagaren AB.

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun år 2005 och år 2021

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun år 2005 och år 2021

Folkhälsa

Folkhälsoarbete har som naturligt mål att hälsan i befolkningen som helhet ska vara så god som möjlig men även att den ska vara jämlikt fördelad mellan olika grupper. Det finns många faktorer – såsom levnadsvanor, utbildningsnivå, socioekonomi och närmiljö – som påverkar enskilda individers och hela gruppers hälsostatus.

Under våren 2021 togs en kartläggning av folkhälsan i Kävlinge kommun fram på uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).

Rådet för trygghet och hälsa (RTH) och Centrala samverkansrådet (CSR) är tvärsektoriella samverkansgrupper för frågor och projekt inom brottsförebyggande, trygghetsskapande, och folkhälsoområdet.

Kartläggningen är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet utifrån visionen: Alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö. Under sommaren 2022 antogs en kommunövergripande folkhälsoplan som är vägledande för det fortsatta folkhälsoarbetet i kommunen.

Länk till kartläggning folkhälsa  Pdf, 1.8 MB.

Folkhälsoplan Kävlinge kommun Pdf, 2.2 MB.

Inom samverkan har även en handlingsplan tagits fram som syftar till att förebygga tidig debut och skadligt bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

ANDTS-handlingsplan Kävlinge kommun Pdf, 625.6 kB.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?