Planprogram för Åstaden, Kävlinge

Skede

Planprogrammet är godkänt av kommunstyrelsen 26 oktober 2022.

Planområdet

Åstaden ligger mellan Kävlinge och Furulund. I väst, öst och söder omsluts planområdet av Kävlingeån. Mot norr finns bland annat Storgatan, Gränsgatan och Kävlinge avloppsreningsverk.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Ett planprogram har tagits fram för att underlätta arbetet med
kommande detaljplanering inom Åstaden. Syftet är att i ett tidigt skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I planprogrammet konkretiseras visioner och strategier för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät, rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett sammanhang.

Planprogrammet kommer i fortsatt detaljplanearbete användas som ett beslutsunderlag och ett vägledande visionsdokument tillsammans med hållbarhetsplanen. De olika strategier som finns redovisade fungerar som utgångspunkter och mål för all kommande detaljplanering inom programområdet.

Flygfoto över Åstaden

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?