Detaljplan för Minnesdal, Kävlinge 34:77

Skede

Arbete inför samråd pågår.

Planområdet

Planområdet ligger i norra Kävlinge mellan Högalidsskogen och Minnesdalsvägen.

Planförslaget

Detaljplanen ska pröva möjligheterna för den första etappen av det större område som beskrivs i det sedan tidigare framtagna planprogrammet och kommunens översiktsplan. Förslaget innebär en planering för cirka 700 bostäder i två- och trevåningsbebyggelse, inklusive två förskolor, ett LSS-boende och ett seniorboende.

Visionsbild och flygfoto över det planerade området

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?