Detaljplan för Södra Stationsstaden, Hallen 1

Antagande

Kommunstyrelsen har den 25 oktober 2023 beslutat att anta detaljplanen. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2023. Sista dag att lämna in överklagande är den 5 december 2023.

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Kävlinge.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, ett naturområde samt gata och gångväg. Syftet är också att skapa en tät och varierad bebyggelse som passar in i omgivningen samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras i befintliga byggnader. Mark och bebyggelse ska kunna dessutom kunna hantera dagvatten och skyfall.

Illustration över hur kvarteren kan utvecklas

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?