Detaljplan för Spannet 1 med flera, Kävlinge

Antagande

Detaljplanen föreslås antas vid kommunfullmäktiges sammanträde tidigast hösten 2023. Förslag till antagandehandlingar finns tillgängliga nedan, observera att dessa inte har beslutats ännu.

Planområdet

Planområdet är beläget i anslutning till Rinnebäck i de östra delarna av Kävlinge tätort.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för förtätning i form av bostäder på fastigheterna Spannet 1 och del av Stora Harrie 28:4 i Rinnebäck, Kävlinge tätort. Sammanlagt föreslås cirka 13 nya bostäder i form av radhus tillsammans med gemensam parkeringsyta och innergård. Bostäderna planeras med en höjd för att möjliggöra två våningar. Tillskottet av de nya bostäderna blir ett komplement till befintlig bebyggelse och stärker platsen. Genom varierande fasader och att varje bostad förskjuts i djupled från grannen skapas dynamik i kvarteret. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att den stora ek som finns på platsen har tillräckligt med utrymme.

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?