Detaljplan för Stora Harrie 5:22, Kävlinge

Skede

Samrådet var 11 november - 9 december 2022.

Arbete inför granskning pågår.

Planområdet

Planområdet är beläget i de östra delarna av Kävlinge tätort intill Kävlinge golfklubb, Harrievägen och väg 104.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Marken består idag mestadels av åkermark och natur. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamhetslokaler, samt möjliggöra områden för natur- och gatumark. Förslagets intention är att skapa ett grönt stråk för rekreation och dagvattenhantering som sträcker sig genom området från Stora Harrie mosse till Kävlingeån.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?