Detaljplan för Kullagården, Hälsan 1

Skede

Samråd pågår 12 april - 7 maj 2024.

Välkommen på samrådmöte!

Samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 29 april klockan 17.30 i Fullmäktigesalen i kommunhuset i Kävlinge, Östra stationstorget 1. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor kring och diskutera planförslaget med tjänstepersoner och politiker.
Vill du titta på planhandlingarna inför mötet finns de tillgängliga på kommunens hemsida: kavlinge.se/detaljplan och på Kävlinge kommunhus.

Lämna gärna synpunkter med kommunens e-tjänst e-tjanster.kavlinge.se/detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via mejl till planutskottet@kavlinge.se 

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge 

Glöm inte att ange namn, adress och din bostadsadressfastighetsbeteckning. 

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. De inkomna synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in.

Planområdet

Planområdet omfattar fastigheten Hälsan 1 i centrala Kävlinge. Planområdet avgränsas av Kvarngatan, Västra Långgatan, Kullagatan och Fridhemsgatan. LSS-boendet Kullagården ligger inom planområdet.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra trygghetsboende, bostäder och centrumverksamhet inom fastigheten Hälsan 1 i centrala Kävlinge.
Planområdet rymmer idag Kullagårdens trygghetsboende, ett flerbostadshus och tillhörande utemiljöer, grönytor och parkeringar. Kullagårdens byggnader är slitna och tillgodoser inte verksamhetens ytbehov. Planförslaget innebär att merparten av Kullagårdens byggnader rivs så att kvarteret kan utvecklas till ett stadskvarter med en blandning av bostäder, trygghetsboende och centrumverksamheter. Det nya trygghetsboendet uppförs i 3 – 5 våningar och får en central placering inom kvarteret.
Runt om trygghetsboendet och mot omgivande gator föreslås bostadsbebyggelse i 4 - 6 våningar. I planområdets västra del bevaras de två befintliga byggnaderna. Bebyggelsens placering mot omgivande gator bidrar till att skapa privata och trygga bostadsgårdar inom kvarteret. För att stärka den sociala samvaron mellan de boende och möjliggöra en rikligare grönska i kvarterets centrala del, föreslås de mindre bostadsgårdarna bindas samman med en stor gemensam bostadsgård med ytor för grönska, lek och rekreation.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?