Detaljplan för Stora Harrie 7:5 i Stora Harrie

Antagande

Detaljplanen föreslås antas vid kommunstyrelsens sammanträde tidigast den 24 april 2024. Förslag till antagandehandlingar finns tillgängliga nedan, observera att dessa inte har beslutats ännu.

Planområdet

Planområdet är beläget i orten Stora Harrie nordöst om Kävlinge.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

På fastigheten som tidigare använts som fotbollsplan planeras i den södra delen ett LSS-boende samt 10 st bostäder i den norra delen av planområdet. I anslutning till bostäderna planeras det för gröna stråk så att de som bor i Stora Harrie kan röra sig runt i området. Längst norrut i området föreslås en grön yta som kan användas för lek, rekreation och umgänge.

Angöring till det nya området planeras via befintlig infart från Harrievägen. LSS-boendet planeras i en våning med tillhörande utemiljöer mot åkerlandskapet. Utmed gatan planeras för 10 stycken friliggande villor i 1-1,5 våning för att knyta an till befintlig bebyggelse i väst.

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?