Detaljplan för Rödjan 7

Skede

Granskningen var 16 mars - 15 april 2022.

Arbete inför antagande pågår.

Planområdet

Planområdet ligger i Kävlinge i stadsdelen Gryet.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och en mindre platsbildning inom planområdet. Planen syftar till att skapa en ny stadsstruktur och omvandla området från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär i en mänsklig skala. Det planeras främst för flerbostadshus, men det tillskapas också byggrätter för mer småskalig bebyggelse i området södra del anpassat till den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen ska variera i skala och arkitekturen ska hålla en hög nivå som passar in i Kävlinge. Planen möjliggör upp till cirka 370 – 450 bostäder beroende på lägenheternas storlek.

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?