Olympiaskolan

Olympiakolan är en F-6 skola som ligger centralt i Kävlinge. På skolan går det cirka 340 elever.

Tre flickor i ett skolbibliotek

Fotograf Anders Ebefeldt

Att börja i förskoleklass

Rektorsområde Annelund/Olympia

Till hösten är det dags för ditt barn att börja förskoleklass och inför det behöver du göra ett skolval. I Rektorsområdet Annelund/Olympia finns i dagsläget två skolor, Annelund som har en klass i varje årskurs och på Olympia jobbar vi enligt storklass. Hösten 2025 kommer båda dessa verksamheter flytta in i nya lokaler på Gryet och vi kommer att bli en skola med tre paralleller.

Skolornas ambition att göra skillnad

Alla vi på Annelund och Olympia har som ambition att göra skillnad på elevers sätt att tänka och hur de uppfattar sig själva och världen. Våra elever ska ges möjligheter att växa i tilltro till sin egen förmåga och kapacitet för att bidra till ett bättre och mer tillåtande samhälle, där alla får vara den man är och bidra på det bästa sätt man kan, utifrån förmåga.

Trivsel och välmående

Våra elevers trivsel och välmående är viktig för att de ska kunna prestera bra i skolan. Vårt värdegrundsarbete är synligt i den dagliga undervisningen och bidrar aktivt till ett ökat demokratiskt samhälle, där mångfald berikar och människors lika värde är en norm. Hos oss får alla tänka och tycka vad de vill, men åsikter yttras med respekt för andras uppfattningar och perspektiv.

Vi arbetar skolövergripande med främjande aktivitetsdagar för skolans alla elever. Detta skapar tillhörighet och ger möjlighet att lära tillsammans. Elevdelaktighet är också viktigt på båda våra skolor. Eleverna är engagerade i olika grupper såsom faddergrupper, Elevråd, Må-bra-råd och KulturCrew.

Lärande och utveckling i centrum

På våra skolor får ditt barn möta en utbildning, som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetent personal inom både skola och fritidshem, som alla arbetar för ett lärande som börjar i förskoleklass och utvecklas hela vägen till årskurs 6. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla våra arbetssätt och arbetsformer. Att förbättra vår verksamhet genom uppföljning, utvärdering och utveckling är centralt för våra skolor. Båda skolorna har blivit kvalitetsgranskade de senaste åren med mycket goda resultat.

Eleverna möts av undervisning av hög kvalitet, där struktur och innehåll möter deras behov, vilket gör att våra elever varje år når goda resultat utifrån sina förutsättningar. Vi har god studiero och tydliga rutiner och märker att det uppskattas.

Samling på en grön matta i klassrummet

Goda relationer en framgångsfaktor

Samspel och bemötande samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare är framgångsfaktorer för oss. Vi arbetar för att ge våra elever och vårdnadshavare en positiv syn på skolan. Skolan ska vara en plats där man vill och tycker om att vara på. Vi erbjuder stimulerande lärmiljöer, där elevernas kreativitet ges stor möjlighet att utvecklas!

Stort hjärta och hög kompetens

Gemensamt för våra skolor är stort hjärta och hög kompetens.

Vi tror på alla människors positiva inneboende kraft, deras glädje att växa och utvecklas och deras önskan om att få tillhöra en gemenskap som genomsyras av värme och ömsesidig respekt.

Vårt mål är att göra varje dag till den bästa för våra elever! Vi hoppas att ni väljer någon av våra skolor till ert barn!

Barn på skolgården

Kontakt fritidshem

På Olympiaskolan finns tre fritidshemsavdelningar och en klubb. Verksamheten på fritids vänder sig till barn i åldrarna 6-8 år. Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 9-13 år.

Kontakt

F-fritids: 046-73 93 01, 0708-52 90 56
1-2 fritids: 046-73 94 65, 0723-91 76 84
3 och Klubben: 046-73 92 98, 0709-73 92 98

Sjukanmälan

Sjukanmälan under ordinarie skolveckor görs innan kl. 07.30 via Infomentor eller till expeditionens sjukanmälan. Vid morgonomsorg måste barnet även sjukanmälas innan sin lämningstid till fritids telefon.

Sjukanmälan under lov och studiedagar görs till respektive avdelning innan kl. 08.00.

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Klubbens öppettider är från skolslut till kl. 16.30 under terminerna och mellan kl. 08.00-16.30 under loven.
 • Gemensam öppning och stängning på 1-2 fritids.
 • Frukost serveras i Korsbackas lilla matsal från kl. 07.20 och under lov kl. 08.00.
 • Mellanmål serveras mellan kl. 14.00-14.45
 • När barnen går hem för dagen ska de tydligt säga till personalen

Elevhälsa

Kontakt

Skolsköterska
Madeleine Dahlbo Karlsson
046-73 94 62
madeleine.karlsson@kavlinge.se

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tid bokas via skolsköterskan

Specialpedagog
Anna Jahnsén
046-73 93 07
anna.jahnsen@kavlinge.se

Skolpsykolog
Anders Olsson
046-73 93 75
anders.olsson2@kavlinge.se

Skolkurator
Joanna Pemsel
046-280 41 11
joanna.pemsel@kavlinge.se

Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Lena följande veckodagar:

 • Tisdagar
 • Onsdagar

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Lena Nilsson Berg
lena.berg2@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Arbetssätt och utvärdering

 • Alla lärare har höga förväntningar på elevers individuella förmågor.
 • Alla lärare utvärderar arbetsområden/lektioner kontinuerligt i alla ämnen.
 • Alla lärare prioriterar den enskilde elevens rätt att förstå mål för arbetet i alla ämnen.
 • Alla elever och lärare erbjuds varierande, forskningsanknutna och utvärderingsbara arbetssätt i ett positivt arbetsklimat.

Värdegrund

Alla elever bidrar till studiero och tar ansvar för att skapa trivsel
All personal erbjuder lärmiljöer som skapar studiero och trygghet och trivsel.

Delaktighet

På Olympiaskolan har vi följande råd, som består av elevrepresentanter och en eller två pedagoger.

 • Kompisklubben
 • elevråd
 • matråd
 • biblioteksråd
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?