Emyhills förskola

Förskolan ligger i Kävlinge.

Två flickor som skapar

Emyhills förskola - en utvecklande förskola med barnet i fokus.

Kontakt arbetslag

Arbetslag Humlan
046-73 94 37

Arbetslag Myran
046-73 98 63

Arbetslag Nyckelpigan
046-73 98 24

Arbetslag Larven
046-73 94 38

Arbetslag Skalbaggen
046-73 94 36

Arbetslag Spindeln
046-73 92 68

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • föräldraaktiv introduktion
  • utvecklingssamtal i grupp
  • enskilda utvecklingssamtal
  • informationsbrev från arbetslagen
  • Rektorn har ordet
  • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Emyhills förskolas vision

Emyhill - en utvecklande förskola med barnet i fokus

Vi når vår vision genom att vara härvarande, erbjuda inspirerande miljöer och ge det kompetenta barnet förutsättningar att utveckla sina förmågor.

Kvalitet och utveckling

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Under läsåret 2020/2021 kommer vi att prioritera att utveckla våra utemiljöer och vår utbildning och undervisning utomhus.

Barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Det är viktigt för oss att barnen utmanas i precis rätt nivå och vi är angelägna om att barnet känner vårt stöd och upplever framgång i sin utveckling. Då är vår kunskap om barnets erfarenheter, kunskaper och förmågor betydelsefullt, men även att vi erbjuder stöd så som tillgängliga miljöer, TAKK och bildstöd.

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar grupperande vilket innebär att barngruppen delas i mindre gruppen under största delen av dagen. Detta medför att dialogen mellan oss och barnen har fått ett större djup, men det gör också att vårt arbete med att följa varje enskilt barns intresse, kunskaper och förmågor har fått en högre kvalitet.

Projekt

Vi arbetar numera med projekt i stället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare som personal. Bland annat lyckas vi ta vara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

Förskolans miljöer

Under de senaste läsåren har vi prioriterat att utveckla vår miljö inomhus. Idag utgår de från målen i läroplanen på ett mer tydligt sätt än tidigare och att vi är skickligare på att skapa miljöer som väcker barnens nyfikenhet och intresse men som också utmanar dem. Materialet som finns i våra miljöer väljs noggrant ut och placeras med stor eftertanke.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?